Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odovzdávanie dekrétov, 31. januára 2005

Dňa 31. januára 2005 sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela uskutočnilo odovzdávanie dekrétov rektorom UMB doc. Ing. Milanom Murgašom, CSc. pre nové vedenie PF s platnosťou od 1. februára 2005.

Zloženie nového vedenia fakulty:

Dekanka: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. bkosova@pdf.umb.sk
Prodekanka pre štúdium: doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, PhD. nvladovicova@pdf.umb.sk
Prodekanka pre vedu a výskum: doc. PhDr. Marta Flešková, CSc. mfleskova@pdf.umb.sk
Prodekan pre rozvoj fakulty: PaedDr. Štefan Porubský sporubsky@pdf.umb.sk

Vedeniu fakulty želáme v tomto volebnom období veľa pracovných úspechov.