Konferencia Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov a Inštitútom vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Terapeutica zorganizovali dňa 9.12.2017 arteterapeutickú konferenciu pod názvom Svetlo a tieň – arteterapia v procese socializácie. Odbornou garantkou stretnutia bola prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici, akad. soch., PhD. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu a výmenu praktických skúseností z oblasti arteterapie a definovanie vzdelávacích štandardov a kompetencií arteterapeutov a arteterapeutiek pri práci s deťmi a mládežou, dospelými a seniormi. V neposlednom rade i posilnenie arteterapie na Slovensku. V plenárnom rokovaní vystúpili: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici, akad. soch., PhD. s príspevkom „Vystúpiť z tieňa“, ktorý sa zaoberal fenoménom tieňa v umení a psychoterapii, ale hlavne v arteterapii. Následne svoj príspevok „Keď slovo nestačí...“ prezentovala Mgr. Andrea Orosová, PhD.

Po rokovaní program pokračoval  prostredníctvom troch workshopov. Prvý workshop „E(motion)“ viedli kolegovia z Pedagogickej fakulty PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. a Mgr. art. Martin Urban, PhD. Cieľom uvedeného workshopu bolo sprostredkovať zážitok a poznanie možností svojho tela v symbióze s emóciami a uvedomením si seba samého. Ďalší workshop pod názvom „Pohľad do seba“ dával priestor pre vnútorné sebapoznanie, zamyslenie sa nad svojím vnímaním, najhlbšími motiváciami, spracovaním situácií a podnetov vo vlastnom živote. Viedla ho Mgr. Evka Ďurišová a Mgr. Lucia Rusnáková. Cieľom tretieho workshopu bolo tvorivé písanie pri muzikoterapii a viedli ho Mgr. Andrea Geseová, PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. a Miroslav Randuška.

Keďže sa konferencii zúčastnili nielen kolegovia a kolegyne z akademickej pôdy, odborníci a odborníčky z oblastí pomáhajúcich profesií, ale i študenti a študentky, radi sme vytvorili odborný priestor na zdieľanie využívania expresívnych terapií pri práci s deťmi a mládežou, dospelými i seniorov. Prostredníctvom uvedených workshopov mali účastníci podujatia priestor na to, aby si vyskúšali techniky, prostredníctvom ktorých môže človek (klient) získať iný pohľad na svet a samého seba – viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť a reflektovať.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.