Dohoda o spolupráci - Plzeň, 18. september 2002

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni 18. september 2002 v Plzni.