Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy

Informácie o projekte

Podstata riešeného vedeckého projektu spočívala v empirickom a experimentálnom overovaní vplyvu inovatívnej stratégie vzdelávania service learning (SL) na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy.

Číslo projektu:VEGA 1/0671/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
PhDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Hlavným vedeckým cieľom projektu bolo je empiricky a experimentálne overiť vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy. V prvej etape projektu sme sa sústredili na teoreticko-metodologickú syntézu súčasného stavu poznania vplyvu stratégie service learning na študentov a študentky – výsledok tejto analýzy je súčasťou vedeckej monografie.  Pilotne sme overili výskumné nástroje korešpondujúce s naším výskumným zámerom prenesené zo zahraničia a vytvorili sme vlastné výskumné nástroje pre sledovanie vplyvu service learnigu na študentov a študentky. Rozšírili sme implementáciu stratégie service learning na UMB.  Zrealizovali sme vlastný výskum, ktorý nám umožnil verifikovať hypotézy o vplyve service learningu na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek a publikovať jeho výsledky v domácom a medzinárodnom priestore. 

Za najdôležitejší výstup projektu považujeme vedeckú monografiu riešiteliek Service learning ako pedagogická stratégia angažovanej univerzity a jej vybrané prínosy pre študentstvo (2019). Cieľom monografie je predstaviť stratégiu service learning a  výskumné zistenia zamerané na prínosy service learningu pre študentov a študentky. Autorský kolektív zvolil štruktúru od širšieho predstavenia pedagogickej stratégie service learning, ktorú ukotvil v diskurze o treťom poslaní univerzít s prihliadnutím na špecifiká slovenského priestoru. V ďalšej časti sú opísané kľúčové medzníky pri zavádzaní service learningu na UMB. V druhej časti monografie sú predstavené výsledky výskumných zistení a v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií a rozvoja osobnej a sociálnej zodpovednosti na strane študentstva, ako aj konkrétne príklady service learningových projektov realizovaných v rámci odbornej praxe na Katedre sociálnej práce PF UMB.

The main output of the project is the scientific monograph from the research team Service-learning as a pedagogical approach of engaged university and chosen benefits for students (2019).   The aim of the monograph is to present the service-learning strategy and  project research findings focused on the benefits of service-learning for students. The authors chose a structure from the broader presentation of the service-learning and anchored it in a discourse on the third mission of universities, taking into account the specifics of Slovak milieu. The next chapter is presenting  the key milestones in the introduction of service-learning at MBU. The second part of the monograph presents the results of research findings in the area of development of student key competencies and development of student personal and social responsibility, as well as specific examples of service learning projects conducted as part of a practical training at the Department of Social Work, Faculty of Education at MBU.

Ďalším výstupom projektu je zborník vedeckých a odborných štúdií Vzdelávame pre budúcnosť : zborník vedeckých a odborných štúdií . - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1616-9.

Ďalšie výstupy publikované ako súčasť projektu je možné nájsť tu.