Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy

Informácie o projekte

Podstata vedeckého projektu spočíva v empirickom a experimentálnom overovaní vplyvu inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy. V zahraničí niekoľko rokov etablovaná a uznávaná stratégia vyučovania a učenia sa, ktorá integruje zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou sa začína aplikovať aj v našich podmienkach. Sledovanie jej vplyvu na študentov a študentky je však len v začiatkoch. Zámerom projektu je využiť interdisciplinárny, komplexný a holistických prístup založený na dôkladnej syntéze súčasného stavu poznania a kombinácii kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie a vytvoriť teoretickú platformu pre rozvoj ďalšieho bádania v tejto oblasti.

Číslo projektu:VEGA 1/0671/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
PhDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Podstata vedeckého projektu spočíva v empirickom a experimentálnom overovaní vplyvu inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy. V zahraničí niekoľko rokov etablovaná a uznávaná stratégia vyučovania a učenia sa, ktorá integruje zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou sa začína aplikovať aj v našich podmienkach. Sledovanie jej vplyvu na študentov a študentky je však len v začiatkoch. Zámerom projektu je využiť interdisciplinárny, komplexný a holistických prístup založený na dôkladnej syntéze súčasného stavu poznania a kombinácii kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie a vytvoriť teoretickú platformu pre rozvoj ďalšieho bádania v tejto oblasti.