Profesijná identita a kvalita vysokoškolského učiteľa v kontextoch andragogickej kompetencie

Informácie o projekte

Vysokoškolské vzdelávanie sa stáva motorom hospodárskeho rozvoja. Od univerzálneho vzdelania smeruje k utilitarizmu a napĺňaniu potrieb pracovného trhu, ktoré spoločne s tlakom na širokú dostupnosť a internacionalizáciu spôsobili masifikáciu a rôznorodosť klientov. Akademickí pracovníci neboli nikdy doposiaľ pod takým kritickým drobnohľadom. Špičkovú vedu a zameranie na progres dopĺňa dôraz na andragogické kompetencie, ktorých kvalita odráža schopnosť prenosu inovatívneho myslenia a zručností do praxe. Projekt predstavuje nový pohľad na témy spájané s pojmom „vysokoškolskej pedagogiky“, ktorá doposiaľ v našich podmienkach zdôrazňovala skôr príklon k učebným procesom, ako k ich nositeľom – vysokoškolský učiteľ a dospelý študent. Okrem zdôraznenia legitímneho andragogického rámca, chceme podceňované andragogické kompetencie v oblasti vysokoškolského vzdelávania dospelých uchopiť aj na empirickej úrovni a doplniť tak teoretickú tradíciu, ktorá dlhodobo tieto otázky problematizuje bez opory vo vedeckých faktoch.

Číslo projektu:VEGA 1/0794/19
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Koordinátor projektu:Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Nikola Gumanová – doktorandka
Mgr. Zuzana Gredecká - doktorandka
Zahraničný projekt:nie