Zriadenie Kabinetu hudobnej pedagogiky pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB prioritne zameraného na osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, historiografie, dokumentácie a dejín hudobnej výchovy

Informácie o projekte

Zriadenie Kabinetu hudobnej pedagogiky podnietila aktuálna potreba reflektovať bohatú pedagogickú, prednáškovú, umeleckú, kritickú, recenzentskú, publikačnú, zostavovateľskú, edičnú, organizátorskú a koncepčnú činnosť významných hudobno-pedagogických osobností banskobystrického okruhu pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry hudobnej výchovy pri PF. Hlavným cieľom projektu okrem zriadenia kabinetu je teoretická reflexia činnosti výrazných hudobno-pedagogických osobností banskobystrického okruhu, ktoré mali významný podiel na profilovaní slovenskej hudobnej pedagogiky ako vedeckej disciplíny v poslednej štvrtine 20. storočia.

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2016
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.
Zahraničný projekt:nie