Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Informácie o projekte

Problematika kurikulárnej reformy bola na Slovensku doteraz výskumne riešená na makroúrovni teoretickou analýzou priebehu a výsledkov štátnej vzdelávacej politiky po roku 1989. Na mezoúrovni problematiku riešil projekt APVV Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike. Projekt Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl rieši problematiku na jej mikroúrovni. Tú reprezentuje učiteľ, ktorý realizuje procesy vedúce k dosiahnutiu reformných cieľov. Ide o skúmanie reflexie modifikácií edukačnej reality ako dopadového efektu implementácie kurikulárnej reformy učiteľmi. Centrálnou kategóriou je kurikulum a jeho kvalita v projektovanej i realizovanej podobe, kde pôjde o identifikáciu reformných indikátorov vo výučbovej praxi a vytvorenie typológie učiteľov z hľadiska ich postojov k týmto indikátorom. To vytvára predpoklady posúdiť mieru úspechu kurikulárnej reformy ako identifikovateľnú účinnú determináciu zmeny pedagogickej činnosti učiteľov v procese výchovy a vzdelávania v intenciách kurikulom projektovaných cieľov.

Číslo projektu:APVV-16-0458
Doba riešenia:2017 - 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
PhDr. Zuzana Osvadová, PhD.
Mgr. Štefan Petrík, PhD. (postdoktorand)
Mgr. Barbara Basarabová, PhD.
Zahraničný projekt:nie