Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Informácie o projekte

Problematika kurikulárnej reformy bola na Slovensku doteraz výskumne riešená na makroúrovni teoretickou analýzou priebehu a výsledkov štátnej vzdelávacej politiky po roku 1989. Na mezoúrovni problematiku riešil projekt APVV Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike. Projekt Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl rieši problematiku na jej mikroúrovni. Tú reprezentuje učiteľ, ktorý realizuje procesy vedúce k dosiahnutiu reformných cieľov. Ide o skúmanie reflexie modifikácií edukačnej reality ako dopadového efektu implementácie kurikulárnej reformy učiteľmi. Centrálnou kategóriou je kurikulum a jeho kvalita v projektovanej i realizovanej podobe, kde pôjde o identifikáciu reformných indikátorov vo výučbovej praxi a vytvorenie typológie učiteľov z hľadiska ich postojov k týmto indikátorom. To vytvára predpoklady posúdiť mieru úspechu kurikulárnej reformy ako identifikovateľnú účinnú determináciu zmeny pedagogickej činnosti učiteľov v procese výchovy a vzdelávania v intenciách kurikulom projektovaných cieľov.

Číslo projektu:APVV-16-0458
Doba riešenia:2017 - 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
PhDr. Zuzana Osvadová, PhD.
Zahraničný projekt:nie