Elektronické kurzy pre vyučovanie matematiky na základných školách a v prvých 4 ročníkoch osemročných gymnázií

Informácie o projekte

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov na prvom stupni ZŠ a v prvých štyroch ročníkoch osemročných gymnázií prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky. Tento cieľ sme začali napĺňať už pri riešení projektu KEGA 010UMB-4/2011 s názvom Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií, v rámci ktorého bolo vytvorených desať elektronických kurzov. Na úspešné dosiahnutie uvedeného cieľa je potrebné nadviazať na výsledky dosiahnuté vo vyššie uvedenom projekte najmä tým, že aktualizujeme a obohatíme vytvorené kurzy o nové interaktívne prvky, rozšírime existujúcu ponuku elektronických testov k nim, vytvoríme ďalšie nové kurzy, experimentálne budeme overovať efektívnosť vyučovania matematiky formou kombinácie klasického vyučovania a e-learningových kurzov a s výsledkami tohto overovania budeme oboznamovať odbornú verejnosť. Využívanie všetkých vypracovaných materiálov bude bezplatné a voľne prístupné všetkým potenciálnym používateľom v on-line a off-line verzii.

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2015
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
Koordinátor projektu:doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
Zahraničný projekt:nie