Medzinárodná vedecko-odborná konferencia Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku.

Dovoľujeme si vás pozvať na dvojdňovú medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu s názvom

Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku.

Cieľom konferencie je prezentovať aktuálne trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku. Konferencia prináša poznatky o aktuálnych trendoch v praktickej realizácií ranej starostlivosti a ponúka priestor na odbornú diskusiu o smerovaní ranej starostlivosti a vzdelávania detí v Slovenskej republike.

Termín konania konferencie je od 21.10. do 22.10.2019 a miesto konania je  Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici, budova bývalej ZŠ na Tatranskej ul. č. 10, 974 11 Banská Bystrica

Usporiadatelia konferenciu sú:
Nadácia Ekopolis
Karpatská nadácia
Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB
Ústav romologických štúdií, FSVaZ UKF

Okruhy konferencie
1. Rizikové súvislosti chudoby a sociálneho vylúčenia a vývoja dieťaťa v prenatálnom období
2. Včasná intervencia pre rodiny s deťmi ohrozene chudobou a sociálnym vylúčením
3. Podpora rozvoja deti na komunitnej úrovni

 
Pozvané prednášky:
Medzinárodný rámec ranej starostlivosti a inšpiratívne iniciatívy, ktorého ho napĺňajú.
Mgr. Stanislav Daniel - expert v oblasti ECD s medzinárodnou praxou

Integrované programy ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania - výzva pre Slovensko, šanca pre deti z MRK
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.                                                                                                                                                              Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická Fakulta Univerzity  Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kvalitatívne zlepšenie sociálno - zdravotnej starostlivosti a rozvoj schopností deti v predškolskom veku prostredníctvom pravidelnej práce a vzdelávania matiek v marginalizovaných rómskych komunitách

Mgr. Maroš Balog
Oddelenie regionálnej koordinácie
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prekážky v dostupnosti predprimárneho vzdelávania detí  z marginalizovaných rómskych komunít.
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
Ústav romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 
REYN Slovensko - Sieť edukátorov, ktorí pôsobia v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí v ranom veku.
Ing. Miroslav Sklenka, PhD.
Škola dokorán n. o
REYN – Romani Early Years Network

Význam činnosti komunitných centier v ranej starostlivosti o deti z vylúčených komunít
doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Identifikácia rizikovej matky a dieťaťa s FASD - fakty spojené s expozíciou alkoholu v ranej starostlivosti a ich špecifiká v rómskych komunitách
PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.
Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS -  špecializované vedecko-výskumné pracovisko
Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická Fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Vašu účasť prihlasujte s titulom príspevku a štruktúrovaným abstraktom s pripojenými kľúčovými slovami v domácom aj v anglickom jazyku na adresu:e-mail: konferenciabb2019@gmail.com najneskôr do: 14. októbra  2019