RSS RSS print

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4852 - sekretariát katedry
e-mail: zuzana.zvarova@umb.sk

Profil katedry

V študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika katedra gestoruje:

  • bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika
  • magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • magisterský študijný program Predškolská pedagogika
  • doktorandský študijný program Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa:

  • Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika dokáže projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ a pod.). Je spôsobilý/á realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí, viesť detské skupiny vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií.
  • Absolvent/ka magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je spôsobilý/á byť učiteľom na úrovni primárneho vzdelávania. Disponuje schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí, ako aj enkulturáciu imigrantov či členov kultúrne hendikepovaných minorít. Má teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Je zorientovaný/á v obsahoch základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Absolvent/ka taktiež získa primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
  • Absolvent/ka magisterského študijného programu Predškolská pedagogika je spôsobilý/á vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu: riadiaci/a pracovník/čka na úrovni preprimárneho vzdelávania v materských školách a zariadeniach pre deti predškolského veku; metodik/čka pre oblasť preprimárneho vzdelávania; špecializovaný/á pracovník/čka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku; pracovník/čka v sektore vzdelávania detí s kultúrnym hendikepom; výskumný/á pracovník/čka pre oblasť preprimárneho vzdelávania pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.
  • Absolvent/ka doktorandského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika je spôsobilý/á vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a edukácie. Chápe širšie filozofické, sociálne, psychologické súvislosti a teoreticko-koncepčné východiská pedagogických modelov realizovaných na preprimárnom a primárnom stupni vzdelávania a ich didaktické aplikácie. Je spôsobilý/á pôsobiť aj vo vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov/učiteliek materských a základných škôl.

Členovia katedry

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Profesorka
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Docentka
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Ľubica Gerová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
PaedDr. Marián Trnka, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Zuzana Zvarová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa