Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium

V akademickom roku 2023/2024 ponúkame v rámci rozširujúceho štúdia študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Prihlášky jej potrebné zaslať do 30. 6. 2023. 
Prihlášku zasielajte na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 01 Banská Bystrica

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ÚVOD
Rozširujúce štúdium Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie sa organizuje v zmysle § 45 Zákona č. 138/2019 Z.z. z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 138/2019). Podľa § 43 tohto zákona sa rozširujúce štúdium podľa odseku 1 písm. c) až d) považuje za kvalifikačné vzdelávanie.
Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti:
a) v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
b) v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca,
c) v kategórii učiteľ na vyučovanie ďalších aprobačných predmetov alebo predmetov podľa príslušného štátneho vzdelávacieho
    programu,
d) v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
e) v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
f) v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,
g) v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
- dĺžka štúdia: 5 semestrov
- podanie prihlášky na štúdium: do 30. 6. aktuálneho roka
- zápis: september akademického roka
- poplatok za štúdium:  450,- €/semester

Rozširujúce štúdium sa riadi Metodickým pokynom PF UMB čl. 3 Organizácia rozširujúceho štúdia na PF UMB.

PREDPOKLADY PRE PRIJATIE
Prihláška na rozširujúce štúdium môže byť akceptovaná, ak uchádzač spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľa základnej školy podľa § 11 ods. (1) písm. a) učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného rozvoja, školského špeciálneho pedagóga, školského digitálneho koordinátora a odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; alebo si vzdelanie 2.stupňa doplnil doplňujúcim pedagogickým štúdiom podľa § 44 ods. (1) (2) (3)

PF UMB si vyhradzuje právo konať prijímacie skúšky v prípade vyššieho počtu prihlásených, než je kapacita študijnej skupiny. V takomto prípade rozhoduje o prijatí poradie úspešnosti uchádzačov, ktoré dosiahnu v teste.

Realizácia výučby
Štúdium sa realizuje v dňoch pracovného voľna, kombinovacou formou (prezenčne, e-vzdelávanie, samoštúdium) podľa povahy predmetov. Riadi sa harmonogramom akademického roka v zimnom a letnom semestri.

UKONČENIE ŠTÚDIA
Obhajoba záverečnej práce s kolokviálnou skúškou

Prihlasovanie na štúdium
Uchádzači o rozširujúce štúdium sa prihlasujú na štúdium formou tlačiva – prihláška na rozširujúce štúdium. K prihláške treba priložiť:
-  Profesijný životopis;
-  Overenú kópiu diplomu a dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia (2.stupeň)– vysokoškolský diplom, vysvedčenie a dodatok      k diplomu;
- Ďalšie relevantné doklady.

PF UMB si vyhradzuje právo neotvárať štúdium v akademickom roku, ak počet záujemcov, ktorí záväzne potvrdili svoj záujem o štúdium v danom akademickom roku a uhradili školné nedosiahne minimálny počet 20.

Metodický pokyn č. 1/2023 o organizácii rozširujúceho štúdia
Študijný plán rozširujúceho štúdia Učiteľstva pre primárne vzdelávanie
Prihláška na rozširujúce štúdium
Smernica č. 8/2021 o ďalšom vzdelávaní na UMB
Dotknutá osoba


Bližšie informácie:

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4227
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126