Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hodnotenie kvality vzdelávania

Usmernenia pre vybrané zainteresované strany

Tieto usmernenia sú základnou orientáciou pre všetkých, ktorí participujú na vytváraní, schvaľovaní a úpravách študijných programov alebo odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní

Vnútorný systém zabezpečovania kvality UMB je založený na identifikácii potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, ktoré majú záujem na výsledkoch vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností. Zabezpečovanie kvality vzdelávania angažovanosťou najmä študentov, vysokoškolských učiteľov a podporného personálu, ale aj zástupcov zamestnávateľov, absolventov a partnerov z domácich a zahraničných organizácií, je pilierom kultúry kvality na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Usmernenia uvedené v odkaze nižšie sú určené vybraným interným a externým zainteresovaným stranám. V prípade nejasností sa môžete obracať na fakultných koordinátorov vnútorného systému kvality, ktorí Vás budú ochotne navigovať (prodekan/ka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality).

Link na usmernenie: http://brozury.umb.sk/books/hamt/mobile/index.html

Prílohy ku stránke: