Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Teológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolventi sú spôsobilí vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru, založeného na odbornej exegéze Biblie. Sú pripravení na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môžu vyučovať teologické predmety v terciárnom vzdelávaní a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumejú problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a sú spôsobilí vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery, majú široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a sú schopní citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.

Originalita programu
Jedinečnosť a atraktívnosť študijného programu a kvalita jeho obsahu je v tesnom spojení s výsledkami svetového a vlastného výskumu. Reformy a zmeny vzdelávania sú v kontexte potrieb súčasnej spoločenskej a hospodárskej praxe, modernizáciou študijného programu a nových foriem výučby. Program je jedinečný v rámci priestoru V4 tým, že ako jediný dlhodobo poskytuje tri stupne akademického teologického vzdelania v evanjelikálnej tradícii. Medzinárodný rozmer programu je daný ako zložením vedecko-pedagogického zboru, tak aj konzistentne dlhodobou účasťou medzinárodných študentov a tiež uplatnením absolventov v zahraničí. Vedecko-pedagogickí pracovníci sa pravidelne podieľajú na spolupráci 

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore teológia alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore s ovládaním  biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.  

Garantujúce pracovisko
Katedra teológie a katechetiky PF UMB

Osoba zodpovedná za  uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program 
prof. Anne Maria Kool, Ph.D.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Peter Málik, MPhil., Ph.D.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.