Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ľudia z (edukačnej) praxe - Ako pracovať s tínedžermi a zároveň ich pripraviť na život

V rámci cyklu prednášok Ľudia z edukačnej praxe boli našimi hosťami Mgr. Matej Farkalín (predseda OZ Mladí ľudia a život, bývalý absolvent študijného programu vychovávateľstvo) a Martin Horváth (podpredseda OZ Mladí ľudia a život). Pútavo rozprávali, aj názorne predviedli, ako pracujú s tínedžermi a ako sa ich snažia pripravovať na život...

Poslaním OZ Mladí ľudia a život je zmeniť zmýšľanie mladých ľudí – ich postoj k životu, k sebe samým a k svojim partnerom. Metódy a princípy z ktorých vychádzame pri realizácii PEER programu napomáhajú mladým ľudom k tomu, aby zvládali nároky spojené s prechodom do rolí dospelých a dokázali sa zorientovať vo svete, ktorý ich obklopuje. Na to aby mohli formovať svoj životný postoj potrebujú získať kvalitné informácie. Pri ich podávaní využívame aktivizujúce metódy a zážitkové techniky. Snažíme sa nie len o to, aby si informácie osvojili, ale aj o to aby sme vyvolali diskusiu a naučili ich tak formovať svoj názor a uvedomovať si zodpovednosť za svoje správanie. Pozitívne hodnoty sa snažíme rozvíjať aj poskytovaním priestoru pre plnohodnotné trávenie voľného času, vytvorením vhodnej alternatívy k tzv. „barovej kultúre“.

Hlavnou aktivitou združenia sú zážitkové besedy realizované na základných, stredných a vysokých školách. Cieľom besied je zlepšiť informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktorým sa venujeme: Primárna prevencia infekcie HIV/AIDS a pohlavne prenosných infekcií, látkových a nelátkových závislostí, základné poradenstvo v oblasti gynekológie a antikoncepcie, partnerských vzťahoch, duševného zdravia a prvej pomoci.

Viac inflormácií o občianskom združení na:
http://peersnv.sk/
https://www.facebook.com/ozmladiludiaazivot/
https://www.youtube.com/channel/UCQzGW4XV5Yolhl4qxtC10rQ