Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

CIRKEV AKO COMMUNIO VIATORUM

Cirkev ako spoločenstvo pútnikov, je nositeľom svedectva o Božom konaní. Súčasne má svoj cieľ, do ktorého putuje a má aj stálu potrebu overovania svojho smerovania. Preto sa na konferencii s názvom Cirkev ako communio viatorum konanej na Katedre teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela 2. marca 2017, pripomínalo päťsté výročie Lutherovej reformácie, a to práve riešením témy z perspektívy reformačného princípu „ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei“ (Cirkev bola reformovaná a je neustále reformovaná podľa Božieho slova).

Konferencia bola otvorená otázkam, ktoré uvedený tematický okruh naznačuje. Aktívni účastníci konferencie ich vo svojich príspevkoch reflektovali z perspektívy viacerých teologických disciplín. V plenárnych prednáškach sa venovali Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD. téme „Putovanie Božieho ľudu v liste Židom“ a Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. téme „John Wesley a Martin Luther: rešpekt i ťažkosti“. Ostatné príspevky odzneli v dvoch sekciách. Študenti a hostia mali možnosť diskutovať s aktívnymi účastníkmi po každej prednáške, ako aj počas prestávok na občerstvenie. Stretnutie prinieslo zaujímavé podnety v nastolených teologických problémoch, ako aj v diskusii ku hľadaniu odpovedí na položené otázky o stave súčasného teologického bádania. Identita cirkvi z diachrónneho pohľadu, a to najmä v období pietizmu na Slovenku, až po aktuálne výzvy reformačných snáh v súčasnej homiletickej praxi pohrebnej kázne. Aj tieto témy rezonovali na teologickej konferencii, ktorú katedra organizuje každoročne v marci. Príspevky môžu byť po prijatí redakčnou radou publikované aj vo vedeckom časopise Testimonium Fidei, ktorý vydáva katedra ako nástupcu Evanjelikálneho teologického časopisu dva krát do roka (od roku 2013). Časopis je nielen ekumenicky orientovaný na báze cirkví integrovaných do ZECu (Združenie evanjelikálnych cirkví), ale má ambície spájať rôznejšie teologické myslenie a združovať k tvorivej spoločnej teologickej práci aj takých teológov a čitateľov, ktorí pochádzajú z iných kresťanských tradícií, no svojím teologickým svedectvom presvedčili, že ich kristologické východiská sú spoľahlivé a že jednota Kristovej cirkvi je nám všetkým spoločným cieľom. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa katedra zameriava na oblasti vplyvu kresťanstva na jednotlivca i spoločnosť, v cirkvi i mimo nej. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských denomináciách je jedným z významných predpokladov ich úspešného riešenia.