Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zborník doktorandských štúdií

Milé doktorandky, milí doktorandi,
V prílohách stránky nájdete Zborník vedeckovýskumných prác č. 18, ACTA UNIVERSITATIS MATTHAEI BELII. Ďakujeme za Vašu spoluprácu pri tvorbe a recenzovaní príspevkov. 
Prajeme Vám príjemné čítanie 

Aktualiz. Od 07/2019 - 09/2019 prebieha recenzné konanie príspevkov doručených do zborníka. Recenzné posudky Vám budú odoslané aj s požiadavkami na zapracovanie pripomienok. Zborník odovzdávame do tlače na konci septembra 2019

Milí doktorandi a doktorandky,

propagujte a zviditeľnite výsledky vedecko-výskumnej činnosti formou publikovania vedecko-výskumnej práce v pripravovanom zborníku ACTA Universitatis.
Každá štúdia bude recenzovaná. Príspevky budú zaevidované v knižnici v kategórii AEC/AED (vedecké práce v recenzovaných zborníkoch).  K štúdii je potrebné priložiť aj vyjadrenie školiteľa alebo školiteľky dizertačnej práce k zverejneniu štúdie.
Rozsah: 7-20 normostrán* vrátane bibliografických odkazov*
Forma: viď priložený dokument: acta_struktura_prispevku_2019

Vaše príspevky očakávame do 31.5.2019 na adrese matej.almasi@umb.sk alebo stefan.petrik@umb.sk . Zborník bude následne recenzovaný, editovaný. Predbežný termín vydania zborníka je september 2019

 

Prílohy ku stránke: