Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Svetový deň sociálnej práce

Aj tento rok sa Katedra sociálnej práce pridala k Svetovému dňu sociálnej práce, ktorý bol stanovený na 20. 3. 2018. Tentokrát sme pripravili zaujímavé aktivity nielen pre študentov a študentky, ale aj odbornú a laickú verejnosť.

Prvou aktivitou bol „Vzdelávací olovrant s PDCS“, v rámci ktorého sa účastníci a účastníčky mohli dozvedieť viac o tom, ako vnímať prácu s mládežou ohrozenou radikalizáciou a extrémizmom. Pokúsili sme sa odpovedať na otázky – aké je postavenie sociálneho pracovníka a pracovníčky v danej téme a ako pôsobiť tam, kde ich naozaj treba. Workshop  sprevádzal Peter Kulifaj, ktorý pôsobí v občianskom združení Mládež ulice.

V tento deň sme zaradili do programu aj „Katedrové kolo ŠVOUČ“ študentiek sociálnej práce. S radosťou sme privítali skutočnosť, že študenti a študentky sociálnej práce preukázali profesionálnu schopnosť sebaprezentácie, ako aj spracovania odborného textu a empirických zistení.

Medzi aktivity našej katedry v tomto období môžeme zaradiť aj veľmi zaujímavú prednášku „O sociálnom podnikaní a integrácii zdravotne znevýhodnených na trhu práce“, ktorú sme na našej katedre zorganizovali spolu s Ekonomickou fakultou UMB. Viedol ju Mgr. Robert Šarina, ktorý sa dlhodobo venuje záslužnej práci so sluchovo postihnutými a nepočujúcimi. Študenti a študentky sa tak mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií o svete, v ktorom musia sluchovo postihnutí a nepočujúci existovať, a ktorý je intaktnej populácii často veľmi vzdialený.

Súčasťou bol aj dvojdňový „Tréning manažmentu dobrovoľníkov“ v zariadeniach sociálnych služieb zrealizovaný v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii, na ktorom sa zúčastnili odborné pracovníčky z rôznych zariadení a organizácii z Banskobystrického kraja.

Na záver si mohli študenti a študentky vybrať popoludnie strávené pod názvom „Realita je IN“. Ide o semestrálny projekt v rámci predmetu Sociálna prevencia v práci s mládežou. Projekt pripravili  študenti a študentky sociálnej práce 2. ročník magisterského štúdia. Cieľom projektu je obmedziť využívanie mobilných zariadení. Realizované aktivity – rozhovory, čítanie kníh/časopisov, spoločenské hry, kvíz a podobne, sú zamerané na podporu medziľudskej komunikácie a nadväzovanie kontaktu s inými ľuďmi.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.