Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

medzinárodná konferencia "Krízová intervencia v školách"

Asociácia školskej psychológie (so sídlom na KPs PF UMB) v spolupráci s Katedrou psychológie PF UMB a Internetovou poradňou pre mladých ľudí (IPčko) privítali ponuku podieľať sa na významnej medzinárodnej konferencii pod názvom „Krízová intervencia v školách“, ktorá sa konala online dňa 11.11.2020. Podpora a ochrana duševného zdravia detí, mládeže, dospelých, rovnako ako aj samotných seniorov sa v  ostatnom čase, poznačenom celosvetovou pandémiou, ale aj tohtoročnou tragédiou vo Vrútkach, stáva viac ako alarmujúcou. Psychológ v škole ako profesionál môže veľmi účinne prispieť k zvládaniu náročných situácií, predchádzať vzniku problémov a konfliktov, k podpore duševného zdravia všetkých aktérov pôsobiacich v školstve. Predovšetkým prevencia, ale i včasná intervencia, realizovaná učiteľmi, ale aj školským psychológom, môže byť účinným prostriedkom pri tak potrebnej podpore duševného zdravia,  podpore zdravého  osobnostného rozvoja detí a mládeže v meniacich sa podmienkach a najmä v aktuálnej zložitej epidemiologickej situácii. Ďalšie info + vstupy účastníkov na webovej stránke konferencie: www.konferenciakrizovaintervencia.sk