Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Téma sympózia

 Téma sympózia

 ZBOROVÝ SPEV V EURÓPSKOM KONTEXTE

 Tematické okruhy – sekcie

1/      Súčasná slovenská a svetová zborová tvorba

2/      Významné výročia v oblasti zborového spevu

3/      Aktuálne problémy zborového spevu v súčasnosti

4/      Jubileá hudobných skladateľov, dirigentov, speváckych zborov, autoreferáty,workshopy

5/      Teória a prax  hudobnej výchovy

6/      60. výročie Katedry hudobnej výchovy / kultúry PF UMB

7/      50 rokov Univerzitného speváckeho zboru MLADOSŤ PF UMB

Témy zahŕňajú oblasti:

historické (osobnosti, zbory, jubileá, diela, tvorba)

súčasné  (v zmysle nových trendov a perspektív),

praktické (ateliéry, tvorivé dielne, workshopy, koncerty).