Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vybrané kapitoly zo špeciálnej pedagogiky. Odborné východiská pre predprimárne a primárne vzdelávanie

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV ako výstup projektu VEGA č. 1/0732/19 Postoje učiteľov k diverzite vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov.