Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Emocionálna výchova. Ako rozvíjať a poznávať prežívanie detí v škole.

Vysokoškolská učebnica Emocionálna výchova je prioritne určená pre študentov učiteľských študijných programov s cieľom poskytnúť im základné teoretické východiská súvisiace s problematikou emocionálnej výchovy. Prostredníctvom nej majú študenti možnosť rozšíriť si otvorený systém poznatkov o emocionálnej sfére osobnosti dieťaťa i žiaka, o spôsoboch aplikácie emocionálnej výchovy v materskej aj základnej škole, ako aj o možnostiach diagnostikovania a rozpoznávania javov súvisiacich s prežívaním detí v predškolskom a mladšom školskom veku.