doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.
Ružova 13
974 01 Banská Bystrica
SR

Profesijná charakteristika

 

Doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

 

Od roku 1999 pôsobí na UMB v Banskej Bystrici. Pred týmto obdobím pracovala ako stredoškolská učiteľka na rôznych stredných školách, kde  vyučovala psychológia. Od 1999 do 2008, ako odborná asistentka Katedry andragogiky a psychológie Fakulty humanitných vied UMB sa podieľala na príprave budúcich andragógov a učiteľov. Od roku 2008 pôsobí na Pedagogickej fakulte. Od tohto obdobia je jej prioritou  príprava budúcich učiteľov, predovšetkým učiteľov psychológie. V učiteľských programoch vyučuje okrem iných predmetov didaktiku psychológie, pedagogickú psychológiu a vedie pedagogické praxe.

 

Jej vedecko- výskumná a publikačná činnosť je zameraná prevažne na pedagogické vedy. Je autorkou 95 publikácií, z toho 6 monografií, 4 kapitol vo vedeckých monografiách v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Tiež je autorkou 5 učebných textov a ostatných vedeckých štúdií publikovaných v časopisoch, konferenčných a odborných zborníkoch. Na tieto výstupy eviduje 101 ohlasov.

Je spoluriešiteľkou 2 projektov VEGA, 2 projektov KEGA a 1 projektu APVV. V rokoch 2014 - 2020 zastávala pozíciu vedúcej katery psychológie a bola členkou AS PF UMB.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:45 - 13:45
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
na konzultácie odporúčam sa vopred ohlásiť emailom.

Kontaktný formulár

=