Záverečné práce pre študentov končiacich v akademickom roku 2021/2022

Témy záverečných bakalárskych prác

 

Didaktický potenciál prírodovedných obsahov v autorských rozprávkach pre deti predškolského veku

Anotácia: V záverečnej práci bude vytvorený prehľad vybraných literárnych diel s prírodovednými obsahmi blízke deťom predškolského veku. Podnety z autorských rozprávok budú ďalej rozvíjané v učených situáciách. Práca bude mať metodický charakter.  

Význam dopravnej výchovy v materskej škole

Anotácia: Bakalárska práca bude mať metodický charakter. Jej  cieľom bude poukázať na význam dopravnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. V práci budú zosnímané poznatky detí súvisiace s dopravnou výchovou (poznatky o dopravných značkách, správanie sa chodcov atď.). Záznamy o detských poznatkoch budú slúžiť ako východisko pre prípravu učebných situácií  v materskej škole.

Environmentálne aktivity v materskej škole

Anotácia: Bakalárska práca bude mať metodický charakter. Jej  cieľom bude poukázať na význam výchovy k životnému prostrediu. V práci budú zosnímané pohľady a poznatky detí o ochrane životného prostredia či o ekologických problémoch prostredia v ktorom žijú. Záznamy budú slúžiť ako východisko pre prípravu environmentálne zameraných aktivít a učebných situácií v materskej škole.

Environmentálne aktivity  v materskej škole smerujúce k ochrane vody

Anotácia: Bakalárska práca bude mať metodický charakter. Jej  cieľom bude poukázať na význam výchovy k životnému prostrediu, špecificky k ochrane vody, vodných tokov. V práci budú navrhnuté environmentálne zamerané aktivity pre deti predškolského veku.

Hry s vodou a učenie sa o vode v materskej škole

Anotácia: Bakalárska práca bude mať metodický charakter. V práci budú podporené spontánne hry detí s vodou (zámerne pripravené prostredie pre hru) a budú navrhnuté aktivity pre deti predškolského veku na rozvíjanie poznatkov o vode a jej význame pre náš život.

Hry so vzduchom a učenie sa o vzduchu v materskej škole

Anotácia: Bakalárska práca bude mať metodický charakter. V práci budú podporené spontánne hry detí so vzduchom (zámerne pripravené prostredie pre hru) a budú navrhnuté aktivity pre deti predškolského veku na rozvíjanie poznatkov o vzduchu a jeho význame pre náš život.

Podpora sebahodnotenia dieťaťa predškolského veku variabilnými metódami a technikami

Anotácia: Bakalárska práca bude mať metodický charakter. V práci bude riešená problematika formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia. Riešiteľ/riešiteľka navrhne uplatnenie vybraných  techniky v praxi, podľa možností bude túto realizáciu reflektovať.

 

Témy záverečných diplomových  prác  (študijný program Predškolská pedagogika)

Výskumné orientácie významu hračky v minulosti a v súčasnosti

Anotácia: Diplomová práca bude mať charakter prehľadovej štúdie, ktorá prinesie poznatky o tom, aké významy a funkcie charakterizovali hračku v minulosti a v súčasnosti.  Štúdia bude mapovať predovšetkým vývin hračky v geokultúrnom kontexte našej krajiny.

Metodická podpora prírodovedného vzdelávania v materských školách

Anotácia: V prehľadovej štúdii bude zaznamenaný vývin a charakter metodickej podpory pre učiteľky v materských školách v súvislosti s transformáciou prírodovedných obsahov v nadväznosti na  kurikulárne dokumenty predprimárneho vzdelávania.  Štúdia zaznamená vývojový trend metodickej podpory minimálne od roku 1989. 

Portfólio ako hodnotiaci prostriedok reflexie a sebareflexie dieťaťa predškolského veku z pohľadu učiteľa a rodiča

Anotácia: Diplomová práca bude mať charakter komparatívnej štúdie, v ktorej bude portfólio, ako dynamický diagnostický nástroj analyzovaný z hľadiska jeho reflexívnej funkcie učiteľa a sebareflexie dieťaťa. Tieto funkcie portfólia budú snímané a následne porovnávané z pozície učiteľa, ale aj z pozície rodiča.

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 09:00
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=