AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01  Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl / Katarína Vančíková, Robert Sabo ... [et al.] ; rec. Marta Horňáková, Jurina Rusnáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 262 s. [17,80 AH]. - ISBN 978-80-557-1474-5
[BASARABOVÁ, Barbara (2%) - CABANOVÁ, Mariana (7%) - KOSOVÁ, Beata (13%) - LYNCH, Zuzana (6%) - SABO, Róbert (18%) - TRNKA, Marian (25%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (27%) - VANÍKOVÁ, Terézia (2%) - HORŇÁKOVÁ, Marta (rec.) - RUSNÁKOVÁ, Jurina (rec.)]

AAB02   Kurikulum základnej školy očami učiteľov : (empirické zistenia) / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Ľudovít Višňovský, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 176 s. [8,81 AH]. - ISBN 978-80-557-1154-6
[PORUBSKÝ, Štefan (10%) - KOSOVÁ, Beata (9%) - DOUŠKOVÁ, Alena (2%) - TRNKA, Marian (17%) - POLIACH, Vladimír (20%) - SABO, Róbert (5%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - ADAMCOVÁ, Eva (2%) - LYNCH, Zuzana (17%) - CACHOVANOVÁ, Radka (3%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

AAB03   Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula : aplikácie na prírodovedné vzdelávanie / Zuzana Lynch, Alena Doušková ; rec. Beata Kosová, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 166 s. [6,15 AH] : Prílohy s. 120-165. - ISBN 978-80-557-0881-2

[LYNCH, Zuzana (70%) - DOUŠKOVÁ, Alena (30%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)]

 AAB04   Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte / Štefan Porubský ... [et al.] ; rec. Erich Petlák, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 220 s. [11,01 AH]. - ISBN 978-80-557-0838-6

[PORUBSKÝ, Štefan (13%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (12%) - TRNKA, Marian (10%) - POLIACH, Vladimír (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - SABO, Róbert (8%) - ADAMCOVÁ, Eva (13%) - LYNCH, Zuzana (3%) - CACHOVANOVÁ, Radka (4%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%) - PETLÁK, Erich (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01   Materská škola - dieťa, hra, učenie / Zuzana Lynch, Michaela Vargová ; rec. Petra Fridrichová, Radmila Burkovičová. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - 180 s. [8,90 AH]. - Spôsob prístupu: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-elementarnej-a-predskolskej-pedagogiky/publikacie/book-19403/materska-skola-dieta-hra-ucenie.html. - ISBN 978-80-557-1780-7
[LYNCH, Zuzana (80%) - VARGOVÁ, Michaela (20%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (rec.) - BURKOVIČOVÁ, Radmila (rec.)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01   Foreign language teaching in pre-primary and primary curriculum / Alena Doušková, Zuzana Lynch.
In Pedagogika : badania, dyskusje, otwarcia : między wolnością a standaryzacją - pytania o wczesną edukację dziecka. - Kielce : Oficyna Wydawnicza StSW, 2015. - ISSN 2299-9299.
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)] 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01   Slovenské predprimárne vzdelávanie v prúde aktuálnych (európskych) trendov a princípov / Zuzana Lynch, Viera Hajdúková.
In Predškolská výchova : celoštátny odborno-metodický časopis pre rodičov, jasle a materské školy, ktorý bol založený v roku 1946. - Hliník nad Hronom : Reziliencia, 2015. - ISSN 0032-7220. - Roč. 70, č. 1 (September-Október) (2015/16), s. 2-10.
[LYNCH, Zuzana (85%) - HAJDÚKOVÁ, Viera (15%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01   The ambivalence of kindergarten´s curriculum dimensions as a substantial matter of future generations / Zuzana Lynch.
In Dobro i zło w wychowaniu dziecka. 2, Przeciw złu / rec. Anna Klim-Klimaszewska, Roman Leppert. - 1. vyd. - Kraków : Impuls, 2017. - ISBN 978-83-8095-420-5. - S. 101-111.
[LYNCH, Zuzana (100%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01   Profesijná autonómia učiteľov a slovenská reforma školstva = Teachers´ professional autonomy and Slovak school reform / Beata Kosová, Zuzana Lynch.
In Zborník vedeckovýskumných prác : Pedagogická fakulta / ed. Beata Kosová, Alena Tomengová ; rec. Ingrid Emmerová, Anna Hudecová ... [et al.]. Č. 16. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1227-7. - S. 29-45.
[KOSOVÁ, Beata (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)]

AED02           Formovanie koncepcií prírodovedného poznávania v predprimárnom vzdelávaní / Zuzana Lynch.
In Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici : Vol. 1 / zost. Petra Fridrichová, Eva Vísmeková ; rec. Eva Balážová, Alena Doušková ... [et al.]. - Banská Bystrica : Inštitút vedy a výskumu PF UMB v Banskej Bystrici, 2013. - ISBN 978-80-557-0658-0. - S. 171-179.
[LYNCH, Zuzana (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   Selected aspects of collaboration in inclusive education - research findings / Mariana Cabanová, Katarína Vančíková ... [et al.].
In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - S. 9831-9836.
[CABANOVÁ, Mariana (30%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (19%) - TRNKA, Marian (20%) - LYNCH, Zuzana (15%) - SABO, Róbert (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

AFC02   Role of school management in the process of adapting inclusive teams at schools - analysis of focus group interviews / Zuzana Lynch, Mariana Cabanová ... [et al.].
In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - S. 9847-9852.
[LYNCH, Zuzana (30%) - CABANOVÁ, Mariana (15%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (19%) - TRNKA, Marian (20%) - SABO, Róbert (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

AFC03   Zavádzanie inkluzívnych tímov do slovenských škôl (výzkumné zdělení) = Introducing of inclusive teams in Slovak schools (research results) / Marian Trnka, Róbert Sabo ... [et al.].
In QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 27. - 29. června 2018. Roč. 8 [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. - ISBN 978-80-87952-26-9. - S. 1019-1029.
[TRNKA, Marian (30%) - SABO, Róbert (15%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (19%) - CABANOVÁ, Mariana (15%) - LYNCH, Zuzana (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%)]

AFC04   Adaptation of inclusive team to the school environment - analysis of focus group interviews / Robert Sabo ... [et al.]. - Spôsob prístupu: https://library.iated.org/publications/ICERI2017.
In ICERI 2017 : 10th international conference of education, research and innovation, 16.-18.11.2017, Seville : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2017. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Pp. 2218-2226.
[SABO, Róbert (20%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (20%) - TRNKA, Marian (20%) - CABANOVÁ, Mariana (15%) - LYNCH, Zuzana (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (10%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

AFC05   Metamorphosis of pre-primary curriculum - historical backround and current trends of European convergence / Milena Lipnická, Zuzana Lynch.
In Evrointegracija 2016 : tezi 16. mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencii, Ľviv, 26. sičnja 2016 / rec. Natalia Kalashnyk, Igor Kosír. - 1. vyd. - Ľviv : Ľvivskij universitet biznesu ta prava, 2016. - ISBN 978-617-7363-26-1. - S. 90-101.
[LIPNICKÁ, Milena (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)]

AFC06   Foreign language as one of key competences in primary and pre-primary curriculum / Alena Doušková, Zuzana Lynch.
In Norma : časopis za teoriju i praksu vaspitaňja i obrazovaňa. - Sombor : Pedagoški fakuľtet u Somboru, 2016. - ISSN 0353-7129. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 31-39.
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)]

AFC07   Curriculum seen through the eyes of elementary school teachers in Slovakia / Zuzana Lynch ... [et al.].
In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 24-30 August 2016, Albena. Vol. 3, Education and educational research. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-72-8. - S. 165-172.
[LYNCH, Zuzana (25%) - TRNKA, Marian (25%) - DOUŠKOVÁ, Alena (25%) - SABO, Róbert (25%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC08   Teachers' autonomy as a starting point for curriculum reform / Beata Kosová, Zuzana Lynch, Radka Cachovanovová.
In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 24-30 August 2016, Albena. Vol. 3, Education and educational research. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-72-8. - S. 995-1002.
[KOSOVÁ, Beata (40%) - LYNCH, Zuzana (30%) - CACHOVANOVÁ, Radka (30%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC09   Bádanie a skúmanie okolitého sveta deťmi mladšieho školského veku / Alena Doušková, Zuzana Lynch.
In Inovativní přístupy v primárním vzdělávání : [konference s mezinárodní účastí u příležitosti 60 let vysokoškolského vzdělávání v Liberci a 20. výročí vzniku Katedry primárního vzdělávání FP TU v Liberci, 10. a 11. října 2013] [elektronický zdroj]. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. - ISBN 978-80-7494-046-0. - CD-ROM, s. 48-54.
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)] 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01   Cudzí jazyk ako jedna z kľúčových kompetencií v primárnom a predprimárnom kurikule = Foreign language as one of key competences in primary and pre-primary education / Alena Doušková, Zuzana Lynch.
In Edukácia - výskum - evalvácia = Education - research - evaluation : zborník zo záverečnej medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 12. novembra 2014 v Banskej Bystrici / ed. Dana Hanesová ; rec. Soňa Kariková, Milan Portík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. - ISBN 978-80-557-0884-3. - S. 73-80.
[DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)]

AFD02   Pedagogické poradenstvo - metódy práce s klientom / Zuzana Lynch.
In Osobnosť učiteľky/učiteľa verzus osobnosť dieťaťa : zborník z celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Lučenec, 10. mája 2012 / ed. Eva Gašparová ; rec. Viera Hajdúková. - Lučenec : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2012. - ISBN 978-80-8139-006-7. - S. 117-121.
[LYNCH, Zuzana (100%)]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01   Inkluzívne tímy v školskom prostredí a ich prijímanie učiteľmi základných škôl = Inclusive teams in the school environment and their recruitment by elementary school teachers / Mariana Cabanová, Katarína Vančíková ... [et al.].
In Transdisciplinarita v pedagogických vědách : 26. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu, sborník abstraktů, Zlín, 12. - 14. září 2018 / ed. Adriana Wiegerová, Hana Navrátilová ; rec. Peter Gavora ... [et al.]. - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2018. - ISBN 978-80-7454-755-3. - S. 231-233.
[CABANOVÁ, Mariana (35%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (13%) - TRNKA, Marian (20%) - LYNCH, Zuzana (13%) - SABO, Róbert (13%) - VANÍKOVÁ, Terézia (6%)]

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01   Mediálna výchova v materských školách - cesta k mediálnej gramotnosti / Zuzana Lynch, Michaela Vargová ; rec. Zuzana Moncmanová, Ľubica Biziková. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav v Bratislave, 2018. - online, 80 s. [3,05 AH]. - Spôsob prístupu: http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/medialna_vychova_2018.pdf. - ISBN 978-80-8118-209-09
[LYNCH, Zuzana (50%) - VARGOVÁ, Michaela (50%) - MONCMANOVÁ, Zuzana (rec.) - BIZIKOVÁ, Ľubica (rec.)]

BAB02   Metodika predprimárneho vzdelávania / kolektív autorov ; rec. Bronislava Kasáčová, Zlatica Hagerová, Jana Bolebruchová. - 1. vyd. - Partizánske : Expresprint, 2011. - 352 s. [17,6 AH]. - Na publikácii spolupracoval kolektív 27 autorov. - ISBN 978-80-968777-3-7
[GUZIOVÁ, Katarína - HAJDÚKOVÁ, Viera - PODHÁJECKÁ, Mária - VALACHOVÁ, Daniela - LIPNICKÁ, Milena - LYNCH, Zuzana - KASÁČOVÁ, Bronislava (rec.) - HAGEROVÁ, Zlatica (rec.) - BOLEBRUCHOVÁ, Jana (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   Digitálne technológie v materských školách a odborná spôsobilosť učiteľov implementovať ich vo výučbe / Zuzana Lynch ; rec. Bronislava Kasáčová, Štefan Porubský. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013. - 67 s. [3,24 AH]. - ISBN 978-80-8052-504-0
[LYNCH, Zuzana (100%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (rec.) - PORUBSKÝ, Štefan (rec.)]

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01   Medzníky v osude materských škôl / Michaela Vargová, Zuzana Lynch.
In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. - Bratislava : Pamiko, 2017. - ISSN 1335-2733. - Roč. 20, č. 7 (2016/17), s. 13-22.
[VARGOVÁ, Michaela (50%) - LYNCH, Zuzana (50%)]

BDF02   Ambivalentnosť dimenzií kurikula materskej školy ako otázka reálnej existencie budúcej generácie / Zuzana Lynch.
In Predškolská výchova : celoštátny odborno-metodický časopis pre rodičov, jasle a materské školy, ktorý bol založený v roku 1946. - Hliník nad Hronom : Reziliencia, 2016. - ISSN 0032-7220. - Roč. 70, č. 4 (Marec-Apríl) (2015/16), s. 3-11.
[LYNCH, Zuzana (100%)]

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01            Dve podoby edukačného projektu v materskej škole / Zuzana Lynch.
In Digitálne technológie – prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťaťa : zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prievidza 2011 / ed. Eva Gašparová ; rec. Viera Hajdúková, Eva Mujkošová. - Prievidza : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2011. - ISBN 978-80-969298-9-4. - S. 32-37.
[LYNCH, Zuzana (100%)]

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici / ed. Štefan Porubský, Zuzana Lynch ; rec. Ivan Pavlov, Bronislava Kasáčová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 278 s. [13,95 AH]. - ISBN 978-80-557-1024-2
[PORUBSKÝ, Štefan (50%) (editor) - LYNCH, Zuzana (50%) (editor) - PAVLOV, Ivan (rec.) - KASÁČOVÁ, Bronislava (rec.)]

GHG Práce zverejnené na internete

GHG01   Uplatnenie digitálnych technológií naprieč vzdelávacími oblasťami Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [elektronický zdroj] : metodická príručka / Zuzana Lynch, Michaela Vargová ; rec. Monika Miňová. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. - online, 28 s. - Spôsob prístupu: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/zavadzanie-isvp-v-zs-a-gym/ms/zrevidovane_DT_v_MS_Lynch_Vargova.pdf. - ISBN 978-80-8118-180-1
[LYNCH, Zuzana (65%) - VARGOVÁ, Michaela (35%) - MIŇOVÁ, Monika (rec.)]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01   Media competency training : for professionals in day-care centers and compareble institutions in rural areas of Europe : Interactive Manual for Media Education in Preschool Education / ed. Cecília Aguiar ... [et al.]. Intelectual Output 2. - 1. vyd. - Konzorcium Kit@ ; Finsterwalde, 2019. - 178 s. [6,00 AH]. - Spôsob prístupu: https://library.sk/arl-umb/sk/csg/?repo=umbrepo&key=33278954818. - ISBN -
[AGUIAR, Cecília (11,12%) - BOZHKOVA, Petya (11,11%) - DOBREV, Ivaylo (11,11%) - KRAMP, Paul (11,11%) - ROBERT, Anke (11,11%) - LYNCH, Zuzana (11,11%) - MUSCHTER, Lothar (11,11%) - PAPAIOANNOU, Eugenia (11,11%) - ROBERT, Anke (11,11%) - SKLENKA, Miroslav (11,11%)]

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 09:00
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=