Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Pred príchodom na PF UMB pôsobila viac než 15 rokov  ako učiteľka  a riaditeľka v materskej škole. Taktiež sa venovala výučbe anglického jazyka detí predškolského veku ako aj detí mladšieho školského veku (Jazyková škola Univerza Banská Bystrica).

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala bakalársky program v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika v roku 2009. V roku 2011 ukončila magisterský študijný program predškolskej pedagogiky. Titul PhD. v odbore Predškolská a elementárna pedagogika získala v roku 2014 obhájením záverečnej dizertačnej práce na tému Freinetovské inšpirácie v predprimárnom prírodovednom vzdelávaní v medzinárodnom kontexte

Od októbra 2014 pôsobí na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici, najskôr v pozícii výskumného pracovníka, neskôr v pozícii odborného asistenta. V rámci pedagogickej činnosti  ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti sa profiluje na problematiku predškolského kurikula, alternatívnych pedagogických koncepcií, inkluzívneho vzdelávania, predškolskej didaktiky, na digitálne technológie vo vzdelávaní a mediálnu výchovu.  V týchto oblastiach vedie aj študentov pri písaní záverečných bakalárskych a diplomových prác.

Z hľadiska projektovej činnosti, cenné skúsenosti získala v domácich projektových schémach. Bola členkou riešiteľského tímu v projekte  APVV Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike. Tiež spolupracovla v riešiteľskom tíme projektu  VEGA "Kvalita vybraných komponentov školskej kultúry ako podmienka tvorby inkluzívneho školského prostredia". V rokoch 2015 až 2020 bola členkou Odbornej komisie pre predprimárne vzdelávanie (Štátny pedagogický ústav, Bratislava). S cieľom ďalšieho  vzdelávania učiteľov materských škôl, na objednávku tejto inštitúcie, pripravila v spolupráci s Michaelou Vargovou metodické materiály zamerané na implementáciu DT v prostredí materskej školy a metodickú príručku zameranú na rozvoj mediálnej gramotnosti detí predškolského veku. 

Ako členka pracovnej skupiny pre rané vzdelávanie a starostlivosť– ECEC (Early Childhood Education and Care) vytvorenej pri Európskej komisii sa v rokoch 2011 – 2014 podieľala na tvorbe nepolitického dokumentu (Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care) s cieľom zlepšenia kvality predprimárneho vzdelávania v európskych krajinách. V období rokov 2015-2017 participovala na medzinárodnom projekte  Inkluzívne rané vzdelávanie a starostlivosť  (Inclusive Early Childhood Education (IECE) pod vedením Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania. V rámci projetku boli identifikované a analyzované hlavné charakteristiky kvality predprimárneho vzdelávania pre všetky deti  - nástroj sebareflexie materských škôl a zariadení určených deťom vo veku od 0 - 6 rokov.

 

Personal Profile 

Before her joining PF UMB, she worked for more than 15 years as a teacher and principal in a kindergarten. She also taught English language preschool age children as well as children of younger school age (UNIVERZA - Language School in Banská Bystrica).

She graduated from the Matej Bel University in Banská Bystrica with a bachelor's degree in Preschool and Elementary Pedagogy in 2009. In 2011, she completed a master's degree in preschool pedagogy. PhD degree in the field of Preschool and Elementary Pedagogy, she obtained in 2014 by defending her dissertation work Freinet's inspirations in pre-primary science education in an international context.

Since October 2014, she has been working at the Department of Elementary and Preschool Pedagogy, Faculty of Education, MBU in Banská Bystrica, first as a researcher and later as an assistant professor.

Within the framework of pedagogical activities as well as in the field of scientific research, she profiles herself on the issues of preschool curriculum, alternative pedagogical concepts, inclusive education, preschool didactics, digital technologies in education and media education. In these areas, she guides students in writing their bachelor's and master's theses.

In terms of project activity, she gained valuable experience in domestic project schemes. She was a member of the research team in the APVV project Implementation of Curricular Reform in Primary Schools in the Slovak Republic. She also collaborated in the research team of the VEGA project "Quality of selected components of school culture as a condition for creating an inclusive school environment".

From 2015 to 2020, she was a member of the Expert Commission for Pre-primary Education (State Pedagogical Institute, Bratislava). In order to further educate kindergarten teachers, at the request of this institution, in cooperation with Michaela Vargová, she prepared methodological materials focused on the implementation of DT in the kindergarten environment and a methodological manual focused on the development of media literacy of preschool children.

As a member of the Early Childhood Education and Care (ECEC) Working Group of the European Commission, she participated in the creation of a non-political document (Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care) in 2011-2014. to improve the quality of pre-primary education in European countries.

In the period 2015-2017, she participated in the international project Inclusive Early Childhood Education (IECE) led by the European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education, which identified and analysed the main characteristics of the quality of pre-primary education for all children - a tool for self-reflection of kindergartens and facilities for children aged 0 - 6 years.

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=