TVORIVÁ DRAMATIKA V ZŠ a MŠ

Odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika, Bc.
Školský rok: 2019/2020 letný semester
Vyučuje: Mgr. Lýdia Simanová, PhD., Mgr.Zuzana Kováčová, PhD.
Rozsah výučby: 0P/2S/0C Kredity: 3
Forma: denné             Ročník: 2.

 

1. Tvorivá dramatika – úvod do štúdia
Tvorivá dramatika – jej vznik, ciele, obsah. Zoznamovacie a kontaktné cvičenia, tvorba pravidiel v skupine.
2. Pedagogicko-psychologické východiská tvorivej dramatiky
Základné pojmy, ich chápanie v tvorivej dramatike, rozvoj zmyslového konania, intelektu a duševných schopností, rozširovanie vyjadrovacích prostriedkov. Rozvoj medziľudskej komunikácie, osvojovanie sociálnych rolí, sociálneho cítenia, empatie, schopnosti spolupracovať.
3. Metódy a prostriedky tvorivej dramatiky
Metódy tvorivej dramatiky, hra a jej rôzne podoby, hrové situácie, dramatické cvičenia, rolové hry. Dramatická hra a sociálno-dramatická hra, prípravné hry a cvičenia, improvizácia, interpretácia. Prostriedky tvorivej dramatiky, hry s bábkami a maňuškami.
4. Proces a produkt tvorivej dramatiky
Dramatizácia príbehu. Scenár, práca na scenári podľa literárnej predlohy. Základné fázy dramatického diela, dramatický oblúk príbehu.
5. Výchova divadelného diváka
Detské divadlo a dramatická hra ako divadlo. Dramaturgia –výber predlohy. Súčasti a formy divadla. Návšteva divadelného predstavenia. Príprava vlastného divadelného predstavenia, jeho predvedenie a rozbor. Reflexia divadelného predstavenia.
6. Tvorivá dramatika v škole, v školskom zariadení.
Reprodukcia literárnej predlohy – proces vizualizácie a verbalizácie. Tvorivé písanie. Maľovaná hudba. Tvorivá dramatika v predprimárnom vzdelávaní. Medzipredmetové vzťahy- využitie tvorivej dramatiky a jej metód v rôznych predmetoch primárneho vzdelávania. Školské divadlo, tvorivá dramatika v školských kluboch detí.

7. Umelecký prednes ako interpretačná metóda. Výber a dramatizácia textov na inscenáciu, improvizácia. Tvorivá dramatika a projektové vyučovanie.
8. – 13. Praktická realizácia, zdokonaľovanie hier, cvičení a foriem tvorivej dramatiky.


Kritériá hodnotenia predmetu:
- Skupinový projekt s verejnou prezentáciou  (60 bodov)
- Vypracovanie priebežných úloh počas semestra zverejňovaných v sytéme moodle (30 bodov)
- Účasť na seminároch (10 bodov)

Literatúra:
1. Babiaková, S. 2004. Tvorivá dramatika v projektoch záujmovej činnosti na 1.stupni ZŠ. Banská Bystrica, MPC, 2004.
2. Bekéniová, Ľ. 2005. Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy. Prešov, ROKUS, 2005.
3. Bláhová, K. 1996. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha. ARTAMA, 1996.
4. Janáková, L.1996. Tvorivá dramatika ako prostriedok motivácie. Banská Bystrica: PF UMB,1996.
5. Koťátková, S. et al. 1998. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum. 1998
6. Macková, S. 1995. Dramatická hra v škole. Brno. JAMU, 1995.
7. Machková, E. 1992. Metodika dramatické výchovy. Praha, ARTAMA, 1992.
8. Machková, E. 1980. Základy dramatickej výchovy. Praha: SPN, 1980.
9. Machková, E.1998. Zásobník dramatických hier. Bratislava: NOC, 1998.
10. Pavlovská, M. 1998. Dramatická výchova. Brno, CERM, 1998
11. Pršová, E. 2000. Aktivizácia žiakov metódami dramatickej výchovy. Banská Bystrica:MC,2000.
12. Valenta, J. 1998. Metódy a techniky dramatické výchovy. Praha, Strom, 1998.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny v pondelok od 13,00 - 14,30 sú prednostne určené na konzultácie pre študentov k pedagogickej praxi. Pre ostatných študentov je na konzultácie vyhradený iný čas v priebehu týždňa. Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky (048/446 4811) alebo e-mailom (zuzana.kovacova@umb.sk)

Kontaktný formulár

=