Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:                      

1974 – 1978 Gymnázium, Námestovo

1982 – 1984 SPgŠ, Turčianske Teplice, učiteľstvo pre MŠ

1987 – 1991 PF, Banská Bystrica, učiteľstvo pre 1. st. ZŠ (Mgr.)

1999 – 2001 PF UMB, Banská Bystrica, rigorózne štúdium (PaedDr.)

2000 – 2002 FF UKF, Nitra, základná štátna jazyková skúška z RJ

2003 – 2005 PF UMB, Banská Bystrica, rozš. štud.- Psychológia

2004 – 2006 MC Bratislava, vzdel. ved. zam.- Školský manažment

2005 – 2007 MC Bratislava, rozš. štud.- Etická výchova

2005 -- 2008 PF UMB,B.Bystrica, doktorandské štúdium (PhD.)

2010 -  2011 CCV UMB, B.Bystrica, Vysokoškolská pedagogika

2012 -  2012 MK MŠ, B. Bystrica, Odborná príprava mediátora

2017 -  2017 PF UMB, Banská Bystrica, habilitačné konanie (doc.)


Profesionálna prax:  

1978 – 1981  učiteľka ZŠ, OŠ- Dolný Kubín

1981 – 1987  učiteľka MŠ, OŠ- Dolný Kubín

1987 – 1991  učiteľka MŠ, OŠ- Martin

1991 – 2002  učiteľka ZŠ, OŠ- Martin

2003 – 2004  vedúca odd. správy a metodiky- OŠ- Žilinský samosprávny kraj, Žilina

2004 – 2005  SZČO; študium PF UMB- Banská Bystrica; študium MC-Bratislava

2005 -  2008  interné doktorandské študium PF UMB-Banská Bystrica; študium MC-Bratislava

2008 -           vysokoškolská učiteľka PF UMB- Banská Bystrica          

 

Jazykové znalosti:        

ruský jazyk  - aktívne –  štátna skúška

nemecký jazyk - pasívne

 

Nepublikované práce:   

Kultúrno-historické pamiatky mesta Martin (diplomová práca)

Súčasný stav a perspektívy školskej integrácie zdravotne postihnutých na 1. stupni základných škôl (rigorózna práca)

 

Ďalšie odborné znalosti a spôsobilosti: 

Znalosti a úspešnosť v grantovej oblasti 

Obecné strategické plánovanie a facilitovanie procesu - abs.kurz s certifikátom

Prax  v  podnikateľskej sfére

Mediátorka 678

 

 

Projekty:

ESF-SOP ĽZ : Burza práce absolventov stredných škôl na internete Číslo:0107.02-053/ZA.2003-2005 - spoluriešiteľ

VEGA: Experimentálne overovanie kvality programu odbornej prípravy cvičných učiteľov s cieľom jeho kvalitatívnej modifikácie.Číslo:1/4503/07. 2007 - 2009 - spoluriešiteľ

VEGA: Autoevalvácia učiteľa ako súčasť  evalvácie školy. Číslo:1/0543/12, riešiteľ PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. - spoluriešiteľ

PF a MŠVVaŠ SR: Podpora národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí : "Kvalita vzdelávania a podpora identity detí v slovenských školách v zahraničí"- 2010-2013 - spoluriešiteľ

Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Iuventa - Národný projekt KomPrax - Kompetencie pre prax: Využitie metód neformálneho vzdelávania v predmete  

Literatúra pre deti a mládež, IU/KNP/2014/5597 - marec - 2014 - spoluriešiteľ

VEGA: č. 1/0099/15 : Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy 2015 - 2017 - spoluriešiteľ

SAMRS: Budúci učitelia pre dnešný svet. Číslo:/2015/RV/1/9, riešiteľ: OZ Človek v ohrození, 2015 - 2017 - spoluriešiteľ

VEGA č. 1/0443/18 - Analýza sebaregulačných štýlov učenia študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika.Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., 2018 - 2020  - spoluriešiteľ


          

Zahraničné aktivity:

Kvalita vysokoškolské výuky a školního vyučování před novými výzvami : Kompetence - standardy – moduly.  Medzinárodná vedecká konferencia MU Brno, 4.-6. september 2006 - referujúca

Hodnoty ve výchově a vzdelávaní . Medzinárodná vedecká konferencia Pedagogická fakulta MU Brno 30.-31. septembra 2007 – referujúca

Педагогический Университет Драгоманова. Киев - Украина. 20. 06. – 27. 06. 2007 -  študijný pobyt

Vzdělávání v sociokulturním kontextu: diverzita a vzdělávací bariéry. UJEP, Ústí nad Labem, marec 2008  - referujúca

Професийна адаптация кадров в контексту ЕВРО - 2012. Современные тенденции в образовании - европейское измерение. Министерство осветы и наукы Украины. Львoв - 29.-30.06.2009 -referujúca

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź - Poľsko. 15. 04. - 19. 04. 2013  Erazmus - mobilita pedagógov (outqoing).

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź - Poľsko. Pomiedzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji i dziecko/uczeń wobec czasu zmiany.04.- 05. 04. 2014 - vo vedeckom výbore, referujúca

University of Jyväskylä - Fínsko- 17. 9. – 25. 9. 2014 Erazmus - mobilita pedagógov (outqoing).

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź - Poľsko -  24. -25. 04. 2014, Social services - a pillar of European society, vo vedeckom výbore, referujúca

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź - Poľsko. 21 . 02. 2015, Technologie cyfrowe w szkole podstawowej - Odborný seminár

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź - Poľsko. 22 . 02. 2015, Praktyka Technologii  cyfrowej w szkole podstawowej - Workshop