Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zahraničné pracovné cesty

Pri plánovaní zahraničných pracovných ciest je potrebné sledovať aktuálne usmernenia a vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“.

Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej prílohy

Dodatok č.1 k Smernici č.1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty:

LETENKY - od 24.07. 2020 je v platnosti nová Rámcová dohoda na obstarávanie leteniek.

Stručný postup ako si zamestnanec obstaráva letenku:

  1. Cestujúci na ZPC/žiadateľ, vypíše v dostatočnom predstihu pred vycestovaním „Požiadavku na vystavenie objednávky“.
  2. V požiadavke uvedie: miesto odletu a príletu; dátum (a čas) odletu/príletu; informáciu či ide o jednostrannú alebo spiatočnú letenku; počet leteniek; info o batožine a samozrejme zdroj financovania.
  3. Vypísanú požiadavku na obstaranie letenky odovzdá žiadateľ na ekonomické oddelenie PF UMB, Ing. A. Babeľovej (naďalej totiž platí, že ekonomické oddelenie PF UMB musí zadávať požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement).
  4. K vyúčtovaniu ZPC tak zamestnanec predkladá už len palubné lístky, letenky a pod.

Pri ERASMUS+ toto neplatí a letenku si môžete obstarať  kdekoľvek a bez predkladania požiadavky na vystavenie objednávky.