Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prijímanie zahraničných hostí

Prijímanie zahraničných hostí sa na PF UMB riadi Metodickým pokynom č. 2/2018 o prijímaní zahraničných návštev na PF UMB .

V prílohe nájdete tlačivá, ktorá je potrebné odovzdať na Referát pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie. 

Prílohy ku stránke: