Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Pedagogická fakulta, Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Zamestnania a odborné aktivity: Od r. 1980 pracoval na Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni (dnes CPPP), najprv ako poradenský psychológ, neskôr ako vedúci psychologického laboratória, po r. 1989 ako prvý demokraticky zvolený riaditeľ poradne. Od r. 1994 do dnešného dňa pôsobí ako vysokoškolský učiteľ. Paralelne s hlavnými zamestnaniami pôsobil ako člen expertných komisií pre psychologické poradenstvo pri Ministerstve školstva (1990-1991), spolupracoval  s Metodickým centrom na príprave budúcich učiteľov Etickej výchovy (1990-1994), dlhodobo bol členom SPS, spoluzakladal Inštitút aplikovanej psychológie (1994) a zúčastnil sa na viacerých expertných a  školiacich projektoch v oblasti personalistiky a psychológie riadenia (1990-2000).

Vyučovacie činnosti: V priebehu pôsobenia na PF UMB vyučoval spolu vyše 20 rôznych vyučovacích predmetov, niektoré konštituoval (kognitívna psychológia, psychodiagnostika, psychológia práce, psychológia umenia, psychológia hudby, psychológia riadenia, psychológia trhu a reklamy, psychológia školských situácií, profesijná etika, etika a modelovanie atď.). Je autorom viacerých učebných textov.

Vedecké činnnosti: Pôsobil (aj pôsobí) v niekoľkých výskumných tímoch. Podieľal sa na výskume učebných štýlov, hodnotovej orientácie, etickej výchovy, kritického uvažovania, kurikulárnej reformy, edukačného líderstva atď. Do medzinárodnej spolupráce na úrovni OECD sa zapojil v projektoch AHELO (2011-2014) a ITEL (2016-2017), na národnej úrovni do niekoľkých APVV projektov.

Kvalifikácie a kompetencie: Jednoodborová psychológia na FFUK Bratislava (1979). Množstvo certifikovaných aktivít v oblasti poradenstva a psychoterapie (od 1985 do 2000), napr.: dlhodobý psychoterapeutický výcvik, výcvik v systemickej terapii, kurzy prístupu orientovaného na osobu, adleriánskeho prístupu, nonverbálnych techník, transakčnej analýzy, hypnózy,  psychológie písma, rozširujúce štúdium manažmentu, výcvik v mediácii, kurzy psychodiagnostiky. Doktorandské štúdium absolvoval v r. 2005. Druhú podstatnú zložku jeho kvalifikácie tvoria kompetencie v oblasti programovania a kvantitatívneho i kvalitatívneho spracúvania dát (od r.1986). Rutinne (na úrovni „power user“) pracuje s komerčnými nástrojmi (SPSS, Unistat, Mplus, Atlas.ti), ale viac preferuje open-source softvér (OpenStat, Jamovi, JASP, Orange a jazyk R).

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
12:00 - 13:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Ružová 13, miestnosť C103. Stránkové hodiny pre osobný kontakt v súčasnosti využívajte iba v súrnych prípadoch (podpisy etc.), preferujte e-mail alebo Teams.

Kontaktný formulár

=