Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výskumné priority

Vedecký výskum fakulty sa interdisciplinárne sústreďuje do projektov v týchto prioritných oblastiach:

Napĺňanie priorít je každoročne vyhodnocované vo výročných správach o vede, výskume a umení PF UMB.

Prílohy ku stránke: