Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Komisia pre projektovú, publikačnú a umeleckú činnosť

Predsedníčka komisie:

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Členovia komisie:

Mgr. Martin Schubert, PhD.

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

PhDr. Lýdia Miškolciová, PhD.

PhDr. Peter Papšo, PhD.

doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.