doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte UMB pôsobí od roku 1995. Dovtedy pracovala ako učiteľka na základnej a špeciálnej škole. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje  problematike  súvisiacej so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách, problematike študentstva so špecifickými potrebami na vysokej škole, ako aj otázkam vytvárania inluzívneho prostredia  pre študentstvo so špecifickými potrebami na UMB. V roku 2011 získala docentúru v odbore pedagogika a od roku 2015 je garantkou študijného programu Učiteľstvo pedagogiky. V roku 2012 sa stala  koordinátokou pre prácu so študentstvom so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB a od roku 2014 je  univerzitnou koordinátorkou pre študentstvo so špecifickými potrebami na UMB. Vo funkcii koordinátorky realizovala aj výskum o potrebách študentstvo so špecifickými potrebami ako aj ich spokojnostii s existujúcim inkluzívnym prostredím na univerzite. Pod jej vedením sa UMB zapojila do celoslovenského projektu UNIALL, ktorý bol oi.i  zameraný na hodnotenie inkluzívneho prostredia na slovenských vysokých školách a univerzitách. UMB sa v tomto hodnotení umiestnila  na štvrtom mieste.

Je autorkou a spoluautorkou publikácií z oblasti špeciálnej pedagogiky, inkluzívnej pedagogiky a náhradnej výchovy.

Je posudzovateľkou projektov ďalšieho vzdelávania  pre Ministerstvo školstva ,vedy, výskumu a športu  SR: Autorkou  posudkov na Projekt špecializačného inovačného štúdia zamestnancov zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a školských špeciálnych pedagógov na Slovensku, Projektu kvalifikačného štúdia majstrov odborného výcviku špeciálnych odborných učilíšť. Je aj posudzovateľka projektov VEGA a KEGA.

Spoluriešiteľka  a lektorka projektov: Projekt cyklického vzdelávania Školská integrácia zdravotne postihnutých detí – Metodické centrum Banská Bystrica, Projekt OZ PONS -  Polyfunkčné integračné centrum pre zdravotne postihnuté deti n a mládež  Banská Bystrica, Projekt IMPEDIMENTUM –  Aspekty integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ. Základná škola Tatranská ulica, Banská Bystrica, Projektu Znevýhodnení občania  v spoločnosti  a na trhu práce  - Akadémia vzdelávania Banská Bystrica.

Podieľa sa aj na aktivitách Detskej univerzity UMB  zameraných na akceptáciu inakosti  v rovesníckych skupinách.

V roku 2017 jej bola udelená Cena rektora UMB  za prácu univerzitnej koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami .

Je autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných štúdií v domácich aj zahraničných zborníkoch a časopisoch.

Je aktívnou posudzovateľkou monografií , vedeckých a odborných štúdií  a vysokoškolských učebníc.  Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci ktorých mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti. 

 

Proffesional background
She has been working at the Faculty of Education at the MBU since 1995. Until then, she had been working as a teacher at a primary and special school.
In his research, pedagogical and publishing activities, she deals with issues related to students with special needs in mainstream schools, issues of students with special needs at the university, as well as issues of creating an inclusive environment for students with special needs at MBU.
In 2011 she received an associate professorship in the field of pedagogy and since 2015 she has been the guarantor of the study program Teaching Pedagogy.
In 2012, she became the coordinator for work with students with special needs at the Faculty of Education of the MBU, and since 2014 she has been the university coordinator for students with special needs at the MBU.
As a coordinator, she also conducted research on the needs of students with specific needs as well as their satisfaction with the existing inclusive environment at the university.
Under her leadership, MBU participated in the nationwide UNIALL project,
which was also focused on evaluating the inclusive environment at Slovak colleges and universities. MBU ranked fourth in this evaluation.
She is the author and co-author of publications in the field of special pedagogy, inclusive pedagogy and alternative education.
She is an assessor of further education projects for the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic
Author of opinions on the Project of Specialization Innovation Study of Employees of Special Pedagogical Counseling Facilities and School Special Educators in Slovakia, Project of Qualification Study of Masters of Vocational Training of Special Vocational Schools.
She is also an assessor of VEGA and KEGA projects.
Co-researcher and lecturer of projects: Project of cyclic education School integration of disabled children - Methodical Center Banská Bystrica, Project OZ PONS - Multifunctional integration center for disabled children and youth Banská Bystrica,
Project IMPEDIMENTUM - Aspects of integration of children with special needs in elementary school. Tatranská ulica Primary School, Banská Bystrica, Disadvantaged Citizens in Society and the Labor Market Project - Banská Bystrica Academy of Education.
She also participates in the activities of the Children's University of the MBU aimed at accepting otherness in peer groups.
In 2017, she was awarded the UMB Rector's Award for her work as a university coordinator for students with special needs.
She is the author of scientific monographs, university textbooks, scientific and professional studies in domestic and foreign proceedings and journals.
She is an active evaluator of monographies, scientific and professional studies and university textbooks.
During her practice, she participated in the organization of several conferences, seminars and events, in which she also had the opportunity to develop her organizational skills.


Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00   13:00 - 14:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=