print

Zápisy pre akademický rok 2017/2018

Aktívni študenti systém AIS 2017/2018

denné štúdium

1. rok denné štúdium po 9. 9. 2017

vyššie roky štúdia - po 11. 9. 2017

 

Externí študenti - zápisné listy + predmety v systéme AIS Vám zapíše študijné oddelenie

 

 Informačný list pre študentov PF UMB v akad. roku 2017/2018

 denné a externé štúdium

 

Harmonogram štúdia na PF UMB pre akademický rok 2017/2018 sa nachádza http://www.pdf.umb.sk/studium/harmonogram-studia-pf-umb.html

 Všetci študenti odovzdajú v deň zápisu - čestné vyhlásenie a Súhlas študenta na spracovanie osobných údajov (vytlačený z AISu) 

 Vyučovanie začína

   •  denné štúdium - 18. septembra 2017 (podľa rozvrhu na stránke fakulty, nie v AISe)

 Rozvrh hodín  (denné štúdium) bude zverejnený na www.pdf.umb.sk

 Slávnostné otvorenie akademického roka 3. 10. 2017 v aule Beliana, FHV UMB, Tajovského 40.

 Do 30. 9. 2017 je spresňujúci zápis pre všetkých študentov PF UMB

Ideálne študijné programy pre externé štúdium  budú zverejnené na www.pdf.umb.sk

Tí študenti, ktorí nemajú splnené povinnosti, musia mať v systéme AIS zapísané FX a prekladajú si predmet do ďalšieho roku, alebo do ďalších rokov štúdia.

Do systému AIS si ich vkladá študent  S Á M v spresňujúcom zápise !!! 

 Je povinnosťou študenta, ktorý má neúspešne absolvovaný predmet si podmienky jeho absolvovania s daným vyučujúcim dohodnúť na začiatku príslušného semestra. 

 Predmet zapísaný na druhý zápis má študent možnosť si ho zapísať počas štúdia ešte raz v rámci prebiehajúceho stupňa štúdia. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu v danom semestri bude študent vylúčený zo štúdia. 

 Povinnosťou študenta je, skontrolovať si  AIS a mať pozapisované všetky hodnotenia vrátane FX.

 Upozornenie (denné štúdium)  – že študent si môže do 10 dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, alebo zmeniť zapísaný predmet prostredníctvom kompetentného príslušného pracovníka (koordinátora, alebo referentky štud. oddelenia)  a  to z dôvodu:

  • rozvrhovej kolízie

  • zrušenia predmetu (PV, V ) katedrou

  • zo zdravotných dôvodov. 

    

   V prípade nejasností sa obráťte na Vášho koordinátora ktorý je uvedený v Sprievodcovi štúdia, ktorý bude zverejnený v elektronickej forme na www.pdf.umb.sk (štúdium – sprievodca štúdiom)

   Žiadosti  o individuálny študijný plán - len pre denných študentov

   Denný študent v závažných prípadoch môže požiadať o individuálny študijný plán (ďalej len IŠP), a to pre aktuálny semester v príslušnom akademickom roku. Žiadosť sa podáva na osobitnom tlačive na študijné oddelenie do 13. 9. 2017 (neúplná alebo žiadosť podaná po uvedenom termíne nebude akceptovaná). 

    Študent v závažných prípadoch môže požiadať o individuálny študijný plán (ďalej len IŠP), a to pre aktuálny semester v príslušnom akademickom roku. Žiadosť schvaľuje prodekan/ka pre pedagogickú činnosť PF UMB.

   Žiadosť o individuálny študijný plán sa nachádza http://www.pdf.umb.sk/studium/tlaciva.html

    Žiadosť musí obsahovať vyjadrenie vo všetkých častiach s podpismi príslušného zodpovedného pracovníka. Súčasťou žiadosti je dokumentácia prislúchajúca k prekladanému dôvodu.

   Dôvody, ktoré môžu byť uznané:
   - z vážnych zdravotných dôvodov dlhodobého charakteru (doložiť zdravotné potvrdenie od odborného lekára nie staršie ako 2 týždne)
   - rizikové tehotenstvo a ranné materstvo (doložiť zdravotné potvrdenie)
   - reprezentácia UMB na Slovenskej a medzinárodnej úrovni (verifikácia prodekanom danej fakulty v prípade medzifakultného štúdia UMB)
   - iné dôvody individuálne posudzuje dekan PF UMB.

    Zahraniční študenti denného a externého štúdia odovzdajú vypísané tlačivo pre cudzineckú políciu v 1 exemplári na študijné oddelenie Mgr. A. Fudorovej do 22. 9.  2017 č. dv. A 117, tlačivo - http://www.pdf.umb.sk/studium/tlaciva.html

    Tlačivá študenta so špecifickými potrebami odovzdať p. Mgr. J. Korčokovej na študijnom oddelení č. dv. A 107 do 22. 9. 2017, tlačivá - http://www.pdf.umb.sk/studium/tlaciva.html

    Informácie ohľadom sociálnych štipendií (denné štúdium) sú zverejnené https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html

    Informácie o študentských pôžičkách sú zverejnené na https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html

   Referentka pre pôžičky je Mgr. Janka Korčoková, č. dv. 108.

    Pre priznanie motivačného štipendia študentom denného štúdia je dôležité, aby si študent vo vlastnom záujme urobil kontrolu v AISe.

   V prípade zmeny priezviska a adresy musí uvedené informácie študent nahlásiť na študijné oddelenie svojej referentke. Pri zmene priezviska doložiť fotokópiu sobášneho listu.

    Informácia o preukazoch ISIC je zverejnená na https://www.umb.sk/preukazy-umb/studentske-preukazy/

   V prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dennej aj externej forme Bc. (3 roky),  Mgr. (2 roky)  za každý začatý akademický rok bude platiť študent školné podľa aktuálnej smernice UMB o školnom – akademický rok 2017/2018 –  800,- €.

   Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov

Štátne skúšky

 

1. termín

2. termín

Bakalárske štúdium

 

Predloženie ZP vedúcemu práce 

14. 5. 2018

11. 6. 2018

Odovzdanie ZP jej zaevidovanie do CRZP

25. 5. 2018

22. 6. 2018

Prihlásenie na štátnu skúšku

25. 5. 2018

22. 6. 2018

Štátne skúšky s obhajobou  ZP

11. 6. 2018 – 29. 6. 2018

20. 8. 2018 – 30. 8. 2018

Magisterské štúdium

 

Predloženie ZP vedúcemu práce 

16. 4. 2018

11. 6. 2018

Odovzdanie ZP a jej zaevidovanie do CRZP

27. 4. 2018

22. 6. 2018

Prihlásenie na štátnu skúšku

27. 4. 2018

22. 6. 2018

Štátne skúška    obhajoba ZP

16. 5. 2018 – 1. 6. 2018

20. 8. 2018 – 30. 8. 2018

 

V zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 56/2011 a Univerzitnej smernice č. 12/2011 + Dodatok č. 1 k Smernici 12/2011  upozorňujeme všetkých študentov, že musia rešpektovať náležitosti záverečných prác, ich bibliografické registrácie, kontrolu originality podľa uvedených predpisov http://www.pdf.umb.sk/studium/smernice-poriadky-metodicke-pokyny/smernice.html

 

Žiadame dodržiavať  úradné hodiny :          

 PO:  neúradný deň

 UT:   od 8.30 – 11. 30 a od 13. 00 hod. -  15. 00 hod.

 ST:   neúradný deň                         

 ŠT:   od  8.30 hod. -  11.30 hod.

 PI :   od  8. 00 hod. -  10.00 hod.,  12.00 – 13. 00 hod.

 

Študenti prijatí do 1 roku Mgr. štúdia si prinesú na zápis fotokópiu bakalárskeho diplomu a bakalárskeho vysvedčenia (absolventi inej vysokej školy ako PF UMB prinesú overenú kópiu)

 Čestné vyhlásenie - externé štúdium - vypisujú len študenti, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia

 

Žiadosti o prerušenie štúdia na akademický rok 2017/2018 si musíte podať do 25. 8. 2017.  
Po uvedenom termíne žiadosti nebudú akceptované. Žiadosti podané zo zdravotných dôvodov musia byť doložené lekárskym potvrdením od odborného lekára.

 Všetky tlačivá študijného oddelenia sa nachádzajú http://www.pdf.umb.sk/studium/tlaciva.html

 

Kontaktný formulár

=