print

Podmienky prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia

Andragogika (Bc.) – predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra andragogiky PF UMB s garantom štúdia. Kritériá na prijatie sú schválené vedením fakulty. Poriadok prijímacieho konania a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity - každoročne sa aktualizujú a dopĺňajú.
Absolvovaním prijímacej skúšky uchádzač preukazuje: stanovenú kvalitu vedomostí z oblasti pedagogiky, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva, stanovenú kvalitu prehľadu o edukačnej realite a aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.
Andragogika (Mgr.) – úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe andragogika alebo v príbuzných študijných odboroch (pedagogika, sociálna práca, psychológia, sociológia, kulturológia a iné) a vykonanie prijímacích skúšok. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Pedagogika – vychovávateľstvo (Bc.) – vedomosti z pedagogiky a psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, všeobecný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho diania na Slovensku. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Sociálna pedagogika (Mgr.) – predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijných programoch pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca (resp. sociálno-misijná práca), v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v študijných programoch: pedagogika - vychovávateľstvo, sociálna pedagogika, andragogika a vykonanie prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky vychádzajú z problémov sociálnej pedagogiky, sociológie výchovy, sociálnej patológie, pedagogiky, pedagogiky voľného času a príslušných legislatívnych noriem. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) – (bakalárske štúdium pre magisterské študijné programy učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika) – základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Prijímacie konanie pozostáva z dvoch súčastí – písomného testu a ústneho pohovoru. Písomný test je zameraný na overenie študijných predpokladov, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad. Cieľom ústneho pohovoru je preverenie osobnostných predpokladov uchádzača pre zvolené štúdium. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov, môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení jednej alebo obidvoch súčastí prijímacích skúšok.
Predškolská pedagogika (Mgr.) – podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) – podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia štátnou skúškou v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej skúšky z bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Sociálna práca (Bc.) – základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra sociálnej práce PF UMB s garantom štúdia. Kritériá na prijatie sú schválené vedením fakulty. Poriadok prijímacieho konania a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity - každoročne sa aktualizujú a dopĺňajú. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru budú tieto tematické okruhy: Preukázanie potrebných osobnostných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad.
Sociálna práca (Mgr.) – predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe sociálna práca alebo iného príbuzného odboru (pedagogika, psychológia, andragogika, sociológia a iné). Prijímacia skúška má formu písomnej skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, teória sociálnej práce, metódy a metodika sociálnej práce, sociálna politika, sociálne zabezpečenie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Psychológia (Bc.) – pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu psychológia a biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni, posúdenia všeobecných rozumových schopností, t. j. riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov je zabezpečený dôsledne anonymne, s použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia sa ku kódom priradia mená uchádzačov.
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) – podmienky pre prijatie na štúdium sú úplné stredné vzdelanie a znalosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry. V oblasti zručnosti sa hodnotia komunikačné schopnosti uchádzača. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. V prípade nekonania prijímacích skúšok prijatí budú uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy.
Evanjelikálna teológia (Mgr.) – predpokladom prijatia na štúdium je preukázanie (dokumentmi) úspešnosti absolvovaného vysokoškolského štúdia bakalárskeho štúdia v študijnom programe evanjelikálna teológia a misia alebo v príbuznom teologickom študijnom programe. V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.) – podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky z: hry na hudobnom nástroji a sólový spev na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač musí mať zdravý a vývojaschopný hlas, primerane rozvinuté hudobné schopnosti a vzťah k zvolenému povolaniu.
Učiteľstvo hudobného umenia (Mgr.) – podmienkou je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe hudobná výchova alebo iného ekvivalentného študijného programu, vrátane úspešného vykonania kolokviálnej skúšky v danom alebo príbuznom študijnom programe, inštrumentálne zručnosti podľa požiadaviek povinných kurzov disciplíny hudobný nástroj. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc.) – podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky z: hry na hudobnom nástroji alebo sólového spevu na úrovni II. cyklu ZUŠ, z hudobnej náuky na úrovni absolventa ZUŠ. Uchádzač disponuje zdravým vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti, dokáže vytvoriť vlastný inštrumentálny sprievod k určenej jednoduchej melódii, má predpoklady a vzťah k zvolenému povolaniu. Uprednostnení budú uchádzači s praxou v hudobných súboroch, ovládajúci hru na ďalšom hudobnom nástroji, prejavujúci zručnosti improvizácie a kompozície.
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Mgr.) – podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe školské hudobné súbory alebo iného ekvivalentného študijného odboru, úspešné obhájenie záverečnej práce a vykonanie bakalárskej kolokviálnej skúšky v danom (príbuznom) študijnom programe, inštrumentálne zručnosti podľa požiadaviek povinných kurzov disciplíny hudobný nástroj. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo pedagogiky (Bc.) – predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity a každoročne sa aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, preukázanie stanovenej kvality vedomostí z oblasti pedagogiky, psychológie v rozsahu stredoškolského učiva. Prezentácia jedného pedagogického diela podľa vlastného výberu. Podmienkou prijatia na dvoj aprobačné učiteľské štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok aj z druhého aprobačného predmetu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo pedagogiky (Mgr.) – predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky alebo bakalárskeho štúdia príbuzných odborov pedagogiky, predškolská a elementárna pedagogika a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom študijného programu. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity a každoročne sa aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, preukázanie stanovenej kvality vedomostí z oblasti pedagogiky v rozsahu bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo psychológie (Bc.) – podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Uchádzači o štúdium musia preukázať vedomosti z psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy. Výber sa realizuje na základe výsledkov písomného testu a v zmysle Zásad prijímacieho konania.
Učiteľstvo psychológie (Mgr.) – podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie štátnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra spolu s garantom študijného programu. V prijímacom konaní sa sleduje preukázanie potrebných predpokladov a schopností na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, preukázanie vedomostí z oblasti psychológie na úrovni bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) – podmienkou prijatia je úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou v kategórii A a B a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu, počas ktorého musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy: zo základov etiky, základov politológie a z dejín filozofie. Uchádzači by mali zároveň preukázať aj základný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho života v Slovenskej republike. Bez prijímacích skúšok budú prijatí absolventi gymnázia so študijným priemerom maximálne 2,00 z koncoročného posledného ročníka z predmetov: jeden cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra.
Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.) – podmienkou na prijatie je ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok budú prijatí najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc.) – podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit.
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Mgr.) – podmienkou na prijatie je ukončenie 1. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe výtvarná výchova alebo v príbuznom odbore. Prezentácia portfólia za obdobie bakalárskeho štúdia a ukážka bakalárskej práce. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.
Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Bc.) – podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit. Podmienkou prijatia na štúdium je tiež úspešné absolvovanie testu zo znalostí z oblasti výtvarného umenia a estetiky.
Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Mgr.) – podmienkou na prijatie je ukončenie 1. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe výtvarná výchova alebo v príbuznom odbore. Prezentácia portfólia za obdobie bakalárskeho štúdia a ukážka bakalárskej práce.

Kontaktný formulár

=