print

Podmienky prijatia 3. stupňa

Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom, resp. príbuznom študijnom odbore. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. marci 2018.
Uchádzač na doktorandské štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).

K prihláške uchádzač/ka prikladá:

  • predbežný projekt zamerania a výskumu budúcej dizertačnej práce, v ktorom preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre),
  • prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce – účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom, zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu, dobrovoľnícke aktivity a pod.

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v troch súčastiach:

  • predpoklady uchádzača pre vedecko-výskumnú činnosť: metodológia výskumu podľa odboru, témy práce a predloženého projektu,
  • znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry,
  • odborné znalosti príslušného odboru (podľa nižšie uvedených študijných odborov).

Andragogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v odboroch a programoch: andragogika, pedagogika. Akceptovateľní sú aj absolventi odborov: psychológia, sociológia, personálny manažment, sociálna práca, resp. iných príbuzných odborov. V týchto prípadoch sa pri výbere uchádzačov zohľadňuje obsahové zameranie ich predchádzajúceho štúdia, vrátane témy diplomovej práce; kvalita a rozsah vedomostí z oblasti edukácie dospelých, resp. ich vlastné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých. Obsahom skúšky sú predmety: systematická andragogika, zvolená andragogická disciplína: profesijná, sociálna, kultúrna andragogika (podľa zvolenej témy), odborné znalosti z problematiky týkajúcej sa témy/projektu dizertačnej práce.
Didaktika hudobného umenia (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v študijných odboroch: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – hudobná výchova/hudobné umenie alebo príbuzných odborov a programov hudobné umenie a hudobná veda. Obsahom skúšky je didaktika hudobného umenia, základy muzikológie v hudobnej edukácii, oblasť hudobného umenia v kontexte témy dizertačnej práce.
Pedagogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v odboroch a programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, sociálna práca, učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo pedagogiky, pedagogika voľného času, vychovávateľstvo. Obsahom prijímacej skúšky sú: všeobecná pedagogika, teória výchovy a zvolená pedagogická disciplína podľa témy dizertačnej práce.
Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v príbuzných odboroch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov, resp. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku. Obsahom skúšky sú vedomosti z oblastí: elementárna/predškolská pedagogika (podľa zvolenej témy práce), pedagogická psychológia, odborová didaktika so zameraním na elementárnu alebo predškolskú edukáciu/čiastková pedagogická disciplína (podľa zvolenej témy práce).
Teológia (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v odbore teológia alebo príbuzného odboru so znalosťou biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny. Obsahom prijímacej skúšky sú disciplíny: biblická teológia, ekumenika a znalosť problematiky týkajúcej sa témy dizertačnej práce,
Sociálna práca (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia odboru sociálna práca, alebo príbuzných odborov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby. Obsahom skúšky je súborný prehľad zo sociálnej politiky, teórie a metodiky sociálnej práce a odborné znalosti z problematiky týkajúcej sa témy projektu dizertačnej práce.
Didaktika výtvarného umenia (PhD.) – na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v študijnom programe výtvarná výchova (resp. výchova umením) alebo príbuzného odboru, prípadne z odboru predškolská a elementárna pedagogika, výnimočne z odboru pedagogiky, špeciálnej a sociálnej pedagogiky. Uchádzač sa prihlasuje na schválenú tému a ku schválenému školiteľovi. Súčasťou prihlášky je predbežný zámerový projekt budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, prípadne aj výtvarnej činnosti.

Kontaktný formulár

=