print

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa: na bakalárske študijné programy – stredoškolské s maturitou, na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň VŠ vzdelania so štátnou skúškou.
V programoch, v ktorých sa koná talentová skúška, je jej úspešné vykonanie podmienkou postupu do písomnej časti prijímacích skúšok. O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekan na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva výtvarného umenia a hudobného umenia budú formou praktických skúšok.
Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých odboroch (vrátane rozsahu talentových skúšok) spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.
Na bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika sa talentové prijímacie skúšky nekonajú.
V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB, formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.
Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných odborov, resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku.
Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.
Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku. Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 15. apríli 2018 (pre talentové prijímacie skúšky po 15. marci 2018). O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k prihláške na prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019:

Bc. štúdium: prefotené vysvedčenia z 1. – 4. ročníka (ak nie sú potvrdené školou priamo v prihláške), overené maturitné vysvedčenie (študenti, ktorí maturujú v tomto roku prikladajú maturitné vysvedčenia do určeného termínu, alebo na prezentácii pri prijímacích skúškach), doklad o zaplatení, životopis v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu. LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!

Mgr. štúdium: overený diplom + vysvedčenie o ukončenom Bc. štúdiu (absolventi PF UMB doložia prefotené doklady), doklad o zaplatení, životopis, v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu. LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!


Bakalárske študijné programy:
Doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní. O prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky.

Magisterské študijné programy:
Doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač Bc. štúdium absolvoval) je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB. O prijatí rozhoduje vážený študijný priemer dosiahnutý v Bc. štúdiu prislúchajúceho ŠP.

  • Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na denné i externé štúdium. Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.
  • Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (zväčša podľa počtu prihlásených) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.
  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodol dekan inak.
  • V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.
  • V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky) a v Mgr. štúdiu podmienkou prijatia bude vážený študijný priemer z Bc. štúdia (so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky).
  • Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium do 8 dní od doručenia oznámenia.
  • V osobitných prípadoch môže byť rozhodnutie o prijatí podmienečné, ktoré po doplnení menovanej podmienky nadobudne platnosť v uvedenom termíne.
  • Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekan fakulty vychádza z odporúčaní MŠVVaŠ SR, resp. postupuje individuálne v súlade so zákonom o vysokých školách.
  • O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Obsah prijímacích skúšok je rovnaký pre denné aj externé formy štúdia na PF UMB a je uverejnený na www.pdf.umb.sk (Možnosti štúdia).

Kontaktný formulár

=