print

Poplatok za prijímacie konanie

35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia
32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium.
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB (e-prihláška) musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):

  • 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
  • 7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
  • 7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):

  • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
  • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):

  • 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
  • 7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
  • 7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):

  • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
  • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Kontaktný formulár

=