print

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi 2. stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo pedagogiky  sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa pedagogiky na vyššom sekundárnom stupni škôl, ako aj učiteľa  príbuzných  predmetov  s výchovným zameraním (napr. rodinná výchova). Sú orientovaní v odbore pedagogika, vedia analyzovať otázky výchovy a vzdelávania v širokých súvislostiach, majú osvojenú informačnú gramotnosť. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti  (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) sú schopní participovať na vývoji metodických a študijných materiálov pre výučbu pedagogiky. Taktiež sú schopní orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a vo výchove mimo vyučovania  a sú spôsobilí realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho  študijného programu učiteľstvo pedagogiky alebo bakalárskeho štúdia príbuzných odborov pedagogiky, predškolská a elementárna pedagogika a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom študijného programu. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity a každoročne sa aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, preukázanie  stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky v rozsahu  bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB

Kontaktný formulár

=