print

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi magisterského štúdia získajú kvalifikáciu, ktorá ich oprávňuje vyučovať hudobnú výchovu v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania, na školách s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy, estetickú výchovu na SŠ, stretnutia s umením na art-gymnáziách, hudobnú výchovu s metodikou na PaSA, hudobnú náuku na ZUŠ.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Podmienkou je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe hudobná výchova alebo iného ekvivalentného študijného programu, vrátane úspešného vykonania kolokviálnej skúšky v danom alebo príbuznom študijnom programe, inštrumentálne zručnosti podľa požiadaviek povinných kurzov disciplíny hudobný nástroj. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra hudobnej kultúry PF UMB

Kontaktný formulár

=