print

Psychológia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia (Mgr.) je pripravený tak, aby mohol úspešne vykonávať profesiu psychológa a pokračovať v štúdiu tohto odboru na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.
Absolvent je osobnosť pripravená kompetentne pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov dosiahnutých v bakalárskom stupni štúdia a aktivít uchádzača relevantných k študijnému odboru. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí sú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Posudzované sú 3 kritéria: (a) celkový prospech počas bakalárskeho stupňa štúdia vyjadrený váženým študijným priemerom – 50 bodov, (b) prospech z obhajoby bakalárskej práce – 30 bodov, (c) absolvované aktivity relevantné k študijnému odboru – 20 bodov.

Predĺžený termín podania prihlášky na študijný program psychológia v 2. stupni dennej forme štúdia : do 15. augusta 2018

Garantujúce pracovisko

Katedra psychológie PF UMB

Kontaktný formulár

=