print

Evanjelikálna teológia

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi sa uplatnia najmä v činnosti cirkevných zborov a paracirkevných organizácií na pozíciách, kde sa vyžaduje samostatnosť a tvorivá invencia. Ďalej môžu nájsť uplatnenie vo vzdelávacích, misijných a sociálnych ustanovizniach ako aj v rozličných formách voľnočasových aktivít organizovaných štátom, verejnými službami, cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeň vzdelávania magister, ako napr.: misijné pracoviska cirkví, kresťanské detské kluby, práca s mládežou, kluby seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Predpokladom prijatia na štúdium je  preukázanie (dokumentmi) úspešnosti absolvovaného vysokoškolského štúdia bakalárskeho štúdia v študijnom programe evanjelikálna teológia a misia alebo v príbuznom teologickom študijnom programe. V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra teológie a katechetiky PF UMB

Kontaktný formulár

=