print

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako na vysokú školu ak mám špecifickú potrebu?
Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre študijné otázky, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, alebo vedúcej študijného oddelenia.

Postup pri výbere študijného programu
Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program z hľadiska:

  • vedomostnej úrovne a predpokladov,
  • technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
  • nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
  • podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
  • limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.
Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a podporu. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční prijímacie konanie na zvolený študijný program.

Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB – predpoklady
Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:

  • potrebným vedomostným potenciálom,
  • študijnými návykmi,
  • dispozíciami pre štúdium a študijný program,
  • návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

To znamená, že študent s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. (č. dv. C 114); 048/446 4755; e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

Kontaktný formulár

=