print

Dôležité termíny

Termíny podania prihlášok:

do 31. mája 2018   – pre 3. stupeň VŠ

Termín konania prijímacej skúšky:  
28. – 29. júna 2018   – 3. stupeň štúdia 

Grémium dekana PF UMB schvaľuje predĺženie termínu na podávanie prihlášok na ŠP ekonomika a manažment sociálnej práce, Bc. štúdium, denná a externá forma, do 29. 06. 2018.


Pedagogická fakulta UMB z dôvodu dodatočne priznaných práv v študijných programoch ekonomika a manažment sociálnej práce v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia a po schválení v AS PF UMB dňa 12. februára 2018 dodatočne ponúka uvedené študijné programy uchádzačom o štúdium v AR 2018/2019
1. Ekonomika a manažment sociálnej práce - klikni na viac info TU
2. EaMSP Accredited Bachelor Study Programmes

Termín podania prihlášky na VŠ: do 29. júna 2018

Termín konania prijímacej skúšky:  24. júl 2018 – písomná časť – 1. stupeň štúdia


Pedagogickej fakulta UMB z dôvodu dodatočne priznaných práv v študijnom programe psychológia v 2. stupni v dennej forme štúdia a po schválení v AS PF UMB dňa 12. februára 2018 dodatočne ponúka uvedené študijné programy uchádzačom o štúdium v AR 2018/2019
1. Psychológia Mgr. - klikni na viac info TU
2. Psychology Accredited Master Study programmes

Termín podania prihlášky na VŠ: do 15. augusta 2018

Termín konania prijímacej skúšky: 28. augusta 2018 – písomná časť – 2. stupeň štúdia


Deň otvorených dverí:
november, február

Kontaktný formulár

=