print

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi študijného programu  učiteľstvo pedagogiky sú spôsobilí vykonávať profesiu pomocného   učiteľa resp. asistenta učiteľa pedagogiky na vyššom sekundárnom stupni škôl, ako aj  príbuzných  predmetov s výchovným zameraním (napr. rodinná výchova). Získavajú spôsobilosť  pedagogického pracovníka na mimoškolskú  činnosť detí a mládeže, Môžu  sa uplatniť aj ako školský administratívno-metodický pracovník a špecializovaný pracovník štátnej správy a miestnej samosprávy  v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Sú schopní vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti  pedagogických služieb.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie na prijatie sú schvaľované  orgánmi fakulty, univerzity a každoročne sa aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, preukázanie stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky, psychológie v rozsahu stredoškolského učiva. Prezentácia jedného pedagogického diela podľa vlastného výberu. Podmienkou prijatia na dvoj aprobačné učiteľské štúdium je  úspešné vykonanie prijímacích skúšok aj  z druhého aprobačného predmetu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra pedagogiky PF UMB

Kontaktný formulár

=