print

Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa - uplatnenie

Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu: učiteľ/ka materskej školy, vychovávateľ/ka v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby detí a centrá voľného času), asistent/ka učiteľa. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia dáva možnosť absolventom na základe splnených podmienok pre prijatie pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia odboru predškolská a elementárna pedagogika: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie alebo predškolská pedagogika.

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Prijímacie konanie pozostáva z dvoch súčastí – písomného testu a ústneho pohovoru. Písomný test je zameraný na overenie študijných predpokladov, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad. Cieľom ústneho pohovoru je preverenie osobnostných predpokladov uchádzača pre zvolené štúdium. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov, môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení jednej alebo obidvoch súčastí prijímacích skúšok.

Garantujúce pracovisko

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

Kontaktný formulár

=