print

Ekonomika a manažment sociálnej práce

(Nový medziodborový študijný program, v ktorom absolvent získa kvalifikáciu v oboch odboroch 6252 Verejná ekonomika a služby a 7761 Sociálna práca)

Profil absolventa- uplatnenie

Absolvent študijného programu dokáže vďaka získaniu univerzálneho vzdelania v oblasti sociálnej práce a ekonómie, manažmentu a riadenia podniku, ako aj marketingu s akcentom na súkromné a verejné neziskové organizácie využívať teoretické poznatky v praxi, vykonávať ekonomicko-manažérske funkcie na základnom a strednom stupni riadenia, manažérsky komunikovať v oblasti riadenia ekonomických a sociálnych procesov, hodnotiť procesy v sociálnych službách z aspektu efektívnosti a kvality ich poskytovania. Absolvent je podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností asistentom sociálnej práce, ktorí sa môže uplatniť na úrovni štátnej správy a samosprávy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, v oblasti súkromného sektora v organizáciách poskytujúcich netrhové a trhové služby a v oblasti neziskového sektora v manažmente neziskových organizácií.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky. Konkrétne podmienky a požiadavky na vykonanie prijímacej skúšky a jej súčasti sú v predpísanom termíne zverejnené. Tieto požiadavky súvisia so špecifikami a osobnostnými predpokladmi uchádzača, ktoré majú zabezpečiť úspešné štúdium. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Pre študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce sú podmienky stanovené takto: Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický a ekonomický prehľad. O potrebe absolvovania prijímacej skúšky sú záujemcovia o štúdium vopred informovaní.

Predĺžený termín prijímania prihlášok: do 29. jún 2018.

Garantujúce pracoviská

Katedra sociálnej práce PF UMB
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB

Kontaktný formulár

=