print

Uchádzači o denné a externé štúdium 2018/2019

Pozrite sa bližšie na naše študijné programy:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Ponuka štúdia - akademický rok 2018/2019

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa: na bakalárske študijné programy – stredoškolské s maturitou, na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň VŠ vzdelania so štátnou skúškou.
V programoch, v ktorých sa koná talentová skúška, je jej úspešné vykonanie podmienkou postupu do písomnej časti prijímacích skúšok. O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekan na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva výtvarného umenia a hudobného umenia budú formou praktických skúšok.
Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých odboroch (vrátane rozsahu talentových skúšok) spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.
Na bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika sa talentové prijímacie skúšky nekonajú.
V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB, formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.
Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných odborov, resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku.
Na ten istý študijný odbor a študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.
Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku. Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 15. apríli 2018 (pre talentové prijímacie skúšky po 15. marci 2018). O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k prihláške na prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019:

Bc. štúdium: prefotené vysvedčenia z 1. – 4. ročníka (ak nie sú potvrdené školou priamo v prihláške), overené maturitné vysvedčenie (študenti, ktorí maturujú v tomto roku prikladajú maturitné vysvedčenia do určeného termínu, alebo na prezentácii pri prijímacích skúškach), doklad o zaplatení, životopis v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu. LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!

Mgr. štúdium: overený diplom + vysvedčenie o ukončenom Bc. štúdiu (absolventi PF UMB doložia prefotené doklady), doklad o zaplatení, životopis, v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu. LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!


Bakalárske študijné programy:
Doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní. O prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky.

Magisterské študijné programy:
Doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač Bc. štúdium absolvoval) je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB. O prijatí rozhoduje vážený študijný priemer dosiahnutý v Bc. štúdiu prislúchajúceho ŠP.

 • Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na denné i externé štúdium. Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.
 • Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (zväčša podľa počtu prihlásených) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodol dekan inak.
 • V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.
 • V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky) a v Mgr. štúdiu podmienkou prijatia bude vážený študijný priemer z Bc. štúdia (so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky).
 • Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium do 8 dní od doručenia oznámenia.
 • V osobitných prípadoch môže byť rozhodnutie o prijatí podmienečné, ktoré po doplnení menovanej podmienky nadobudne platnosť v uvedenom termíne.
 • Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekan fakulty vychádza z odporúčaní MŠVVaŠ SR, resp. postupuje individuálne v súlade so zákonom o vysokých školách.
 • O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Obsah prijímacích skúšok je rovnaký pre denné aj externé formy štúdia na PF UMB a je uverejnený na www.pdf.umb.sk (Možnosti štúdia).

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako na vysokú školu ak mám špecifickú potrebu?
Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre študijné otázky, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, alebo vedúcej študijného oddelenia.

Postup pri výbere študijného programu
Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program z hľadiska:

 • vedomostnej úrovne a predpokladov,
 • technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
 • nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
 • podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
 • limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.
Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a podporu. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční prijímacie konanie na zvolený študijný program.

Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB – predpoklady
Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:

 • potrebným vedomostným potenciálom,
 • študijnými návykmi,
 • dispozíciami pre štúdium a študijný program,
 • návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

To znamená, že študent s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. (č. dv. C 114); 048/446 4755; e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

Dôležité termíny

Termíny podania prihlášok:

do 31. mája 2018   – pre 3. stupeň VŠ

Termín konania prijímacej skúšky:  
28. – 29. júna 2018   – 3. stupeň štúdia 

Grémium dekana PF UMB schvaľuje predĺženie termínu na podávanie prihlášok na ŠP ekonomika a manažment sociálnej práce, Bc. štúdium, denná a externá forma, do 29. 06. 2018.


Pedagogická fakulta UMB z dôvodu dodatočne priznaných práv v študijných programoch ekonomika a manažment sociálnej práce v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia a po schválení v AS PF UMB dňa 12. februára 2018 dodatočne ponúka uvedené študijné programy uchádzačom o štúdium v AR 2018/2019
1. Ekonomika a manažment sociálnej práce - klikni na viac info TU
2. EaMSP Accredited Bachelor Study Programmes

Termín podania prihlášky na VŠ: do 29. júna 2018

Termín konania prijímacej skúšky:  24. júl 2018 – písomná časť – 1. stupeň štúdia


Pedagogickej fakulta UMB z dôvodu dodatočne priznaných práv v študijnom programe psychológia v 2. stupni v dennej forme štúdia a po schválení v AS PF UMB dňa 12. februára 2018 dodatočne ponúka uvedené študijné programy uchádzačom o štúdium v AR 2018/2019
1. Psychológia Mgr. - klikni na viac info TU
2. Psychology Accredited Master Study programmes

Termín podania prihlášky na VŠ: do 15. augusta 2018

Termín konania prijímacej skúšky: 28. augusta 2018 – písomná časť – 2. stupeň štúdia


Deň otvorených dverí:
november, február

Poplatok za prijímacie konanie

35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia
32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium.
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB (e-prihláška) musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):

 • 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
 • 7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
 • 7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):

 • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
 • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):

 • 7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
 • 7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
 • 7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):

 • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
 • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Prečo študovať na PF UMB

 • viac ako 60-ročná tradícia                                                                                      
 • štúdium prepojené s praxou
 • možnosť štúdia v zahraničí
 • inovácie v učení (sa)
 • celoživotné vzdelávanie
 • základný a aplikovaný výskum v pedagogických, sociálnych, behaviorálnych a teologických vedách
 • spolupráca s partnermi na lokálnje, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
 • aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia
 • priestor pre občiansku angažovanosť, sebarealizáciu a sebarozvoj

Otestujte sa na štúdium na PF UMB

Otestuj sa

Klikni na výrok, s ktorým sa stotožňuješ

Chcem vzdelávať iných ľudí

Chcem pomáhať iným ľuďom

Kontaktný formulár

=