print

Tlačivá

 

 UPOZORNENIE  PRE  ŠTUDENTOV  !!!

Študent, ktorý si podáva žiadosť na vyjadrenie študijnému oddeleniu musí žiadosť obsahovať: 

 •  Meno a priezvisko s úplnou adresou a PSČ

 •  Uviesť ročník, študijný program a formu štúdia

 •  Zdôvodnenie žiadosti

 •  Ak podávate žiadosť zo zdravotných dôvodov je nutné

   predložiť lekárske potvrdenie, u tehotných žien potvrdenie od gynekológa

 • Vyjadrenie príslušnej katedry a podpis vedúceho
  katedry (ak si to vyžaduje študijný poriadok tak aj garanta študijného programu)

    

  Ak Vaša žiadosť nebude kompletne vyplnená nebudeme ju akceptovať  a bude Vám vrátená !!!

Tlačivo - Individuálny študijný plán študenta - sa vypĺňa 2x až po schválení žiadosti prodekankou pre pedagogickú činnosť

 

Kontaktný formulár

=