print

Možnosti štúdia 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, www.pdf.umb.sk

Študijné oddelenie – fax: 048/446 4444,  e-mail: andrea.fudorova@umb.sk

 

Termíny podania prihlášky:
pre 1. a 2. stupeň VŠ do: 31. marca 2017
pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky do: 28. februára 2017
(študijné programy: Učiteľstvo výtvarného umenia a Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii) 
Termín  podania prihlášky na doktorandské štúdium: 29. mája 2017

Termín konania prijímacej skúšky:
praktická - talentová časť: 10. – 14.  apríla 2017
písomná časť: 12. – 16.  júna 2017
Termín  konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 29. - 30. 6. 2017

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €  (len v prípade podania písomnej formy prihlášky)
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB - https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok
32 €, zároveň ju zašle i v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica.

 Deň otvorených dverí:  10. februára 2017 piatok
                                             11. februára 2017 sobota
                                              v čase od 9:30 do 14:00

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: * kód príslušného stupňa štúdia DRUH POPLATKU

 

STUPEŇ

Variabilný symbol

PF UMB

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§92, ods. 12)

1. (Bc.)

7031

2. (Mgr.)

7032

3. (PhD.)

7033

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
uchádzači SR – rodné číslo bez lomítka, zahraniční uchádzači – dátum narodenia vo formáte DDMMRR (vzor - 120462)
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

 

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k prihláške na prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018

Bc. štúdium:

  • prefotené vysvedčenia z 1. – 4. ročníka (ak nie sú potvrdené školou priamo v prihláške)
  • overené maturitné vysvedčenie (študenti, ktorí maturujú v tomto školskom roku odovzdajú maturitné vysvedčenia do určeného termínu, alebo na prezentácii pri prijímacích skúškach)
  • doklad o zaplatení za prihlášku
  • životopis
  • v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú  údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu

LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!

Mgr. štúdium

  • overený diplom +prefotené vysvedčenie o ukončenom Bc. štúdiu (absolventi PF UMB doložia len  prefotené doklady)
  • uchádzači, ktorí štátnicujú v tomto akademickom roku doložia spolu s prihláškou aktuálne potvrdenie o nášteve školy s predpokladaným termínom ukončenia štúdia
  • doklad o zaplatení za prihlášku
  • životopis
  • v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu

LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!

 

 

Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň  štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

PF

andragogika

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF

pedagogika - vychovávateľstvo

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF

sociálna práca

D

Bc.

3

Banská Bystrica

50

PF

evanjelikálna teológia a misia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF

predškolská a elementárna pedagogika

D

Bc.

3

Banská Bystrica

75

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo hudobného umenia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo hudobného umenia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo výtvarného umenia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo etickej výchovy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo pedagogiky

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo psychológie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (*)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo techniky (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie  (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo geografie (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo matematiky (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo matematiky (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (**)

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Spolu Bc. denné 

465

PF

andragogika

E

Bc.

4

Banská Bystrica

20

PF

pedagogika - vychovávateľstvo

E

Bc.

4

Banská Bystrica

30

PF

sociálna práca

E

Bc.

4

Banská Bystrica

50

PF

predškolská a elementárna pedagogika

E

Bc.

4

Banská Bystrica

40

PF

učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

E

Bc.

4

Banská Bystrica

15

PF

učiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy

E

Bc.

4

Banská Bystrica

15

Spolu Bc. externé  

170

PF

andragogika

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

30

PF

sociálna pedagogika

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

40

PF

sociálna práca

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

40

PF

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

40

PF

predškolská pedagogika

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

40

PF

evanjelikálna teológia  

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

1

PF

učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

8

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo psychológie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

11

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

6

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo výtvarného umenia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

1

PF

učiteľstvo výtvarného umenia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

12

PF

učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo psychológie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

10

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

6

PF

učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

1

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

1

PF

učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

1

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  (*)

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

Spolu Mgr. denné 

280

PF

andragogika

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

20

PF

sociálna pedagogika

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

30

PF

sociálna práca

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

40

PF

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

30

PF

predškolská pedagogika

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

30

PF

evanjelikálna teológia

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

15

PF

učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

1

PF

učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

5

PF

učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

2

Spolu Mgr. externé 

173

SPOLU  

1088

Poznámky:

(*) Medzifakultné štúdium s Filozofickou fakultou UMB

(**) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

 

Doktorandské štúdium
Doktorandské akreditované študijné programy

 • Andragogika (PhD.), D, E
 • Didaktika hudobného umenia (PhD.), D, E
 • Pedagogika (PhD.), D, E
 • Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.), D, E
 • Teológia (PhD.) D, E
 • Sociálna práca (PhD.), D, E

Kompletná informáciu o PhD. štúdia - prijímacie skúšky 2017/2018 tu:  

http://www.pdf.umb.sk/studium/doktorandske-studium/prijimacie-skusky-2017-2018-doktorandske-studium/

 

Podmienky prijatia

Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa: na bakalárske ŠP – stredoškolské s maturitou, na magisterské ŠP – bakalársky stupeň VŠ vzdelania so štátnou skúškou.

V programoch,  v  ktorých  sa  koná  talentová  skúška,  je  jej  úspešné vykonanie podmienkou  postupu do písomnej  časti prijímacích skúšok.         O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekan na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky.

Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých odboroch spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.

Talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva výtvarného umenia a hudobného umenia budú formou praktických skúšok z jednotlivých predmetov v rozsahu stredoškolského učiva.

Na bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika sa talentové prijímacie skúšky nekonajú.

V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.

 

Všeobecné informácie  o prijímacom konaní 

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných odborov resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku.

Na ten istý študijný odbor a študijný program  sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa § 106 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

Informácia o realizácii štúdia
Výučba v dennom štúdiu prebieha pondelok až piatok, v externom štúdiu výučba prebieha v piatok  poludní a v sobotu.

Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške  na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku. Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 15. apríli  2017 (pre talentové prijímacie skúšky po 15. marci 2017). O konaní náhradných alebo dodatočných termínoch prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie. 

Bakalárske študijné programy: Doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní. O prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky.

Magisterské študijné programy: doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač Bc. štúdium absolvoval) je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB. O prijatí rozhoduje vážený študijný priemer dosiahnutý v Bc. štúdiu prislúchajúceho ŠP.

Bodové hodnotenie prijímacej skúšky je v rozsahu 50 za jeden študijný program (100 bodov  v prípade konania prijímacej skúšky z dvoch súčastí študijného programu/alebo z dvoch súčastí prijímacej skúšky). Podmienkou, aby uchádzač vyhovel v každej zo súčastí je (viac ako 50%). Do prihlášky sa zapisuje počet získaných bodov. Uchádzači sú prijímaní podľa poradia získaných bodov a plánovaného počtu prijatia na študijný program. Uchádzačom sa oznamuje bodový výsledok  v deň ukončenia konania prijímacej skúšky v danom študijnom programe na fakulte a výsledky budú zverejnené aj na  www.pdf.umb.sk do 24 hodín.

 •  Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na denné i externé  štúdium. Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.
 • Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (zväčša podľa počtu prihlásených) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodol dekan inak.
 • V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.
 • V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky) a v Mgr. štúdiu podmienkou prijatia bude vážený študijný priemer z Bc. štúdia (so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky).
 • Pre realizáciu prijímacieho konania dekan fakulty určí komisie pre prijímacie skúšky. Predsedovia  komisií sú zodpovední za riadny priebeh skúšok a nepripustia zasahovanie nezainteresovanými osobami. Prodekanka pre pedagogickú činnosť a vedúci katedier zaručia dôsledné utajenie testov.
 • Pre zabezpečenie objektivity prijímacieho konania a utajenia obsahu písomných testov pripravia zodpovední gestori na príslušných katedrách viac možných variantov testov pre jeden študijný program, pričom počet variantov je väčší ako počet skúšobných dní, resp. poldní.
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu komisií pre prijímacie skúšky a poradia, ktoré jednotliví uchádzači dosiahli.
 • Dekan fakulty (v odvolacom konaní rektor univerzity) rozhoduje o spresnených počtoch prijatých uchádzačov pre jednotlivé formy štúdia a jednotlivé študijné odbory na základe požiadaviek praxe a možností fakulty.
 • Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí, alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium do 8 dní od  doručenia oznámenia.
 • V osobitných prípadoch môže byť rozhodnutie  o prijatí podmienečné, ktoré po doplnení menovanej podmienky nadobudne platnosť v uvedenom  termíne.
 • Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekan fakulty  vychádza z odporúčaní MŠVVaŠ SR, resp. postupuje individuálne v súlade so zákonom o vysokých školách.
 •  O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.
 • Ak na štúdium nenastúpi stanovený počet prijatých uchádzačov, môže dekan fakulty podať rektorovi UMB návrh na prijatie ďalších uchádzačov podľa poradia výsledkov prijímacích skúšok a dosiahnutého poradia.
 • Celý priebeh prípravy, realizácie a vyhodnotenia prijímacieho konania sa riadi podľa organizačno-technického zabezpečenia prijímacích skúšok, ktoré spracuje prodekanka pre pedagogickú činnosť po schválení harmonogramu akademického roka na PF UMB.

 

Prijímacia skúška pre jednotlivé študijné programy

Obsah prijímacích skúšok je rovnaký pre interné aj externé formy štúdia na PF UMB a je uverejnený na www.pdf.umb.sk (Možnosti štúdia).

Andragogika (Bc.) - predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra andragogiky PF UMB s garantom štúdia. Kritériá na prijatie sú schválené vedením fakulty. Poriadok prijímacieho konania a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity -  každoročne  sa aktualizujú a dopĺňajú.

Absolvovaním prijímacej skúšky uchádzač preukazuje: stanovenú kvalitu vedomostí z oblasti pedagogiky, sociológie, filozofie, náuky o spoločnosti v rozsahu stredoškolského učiva, stanovenú kvalitu prehľadu o edukačnej realite a aktuálnych problémoch výchovy a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

Andragogika (Mgr.) - úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore andragogika alebo v príbuzných študijných odboroch (pedagogika, sociálna práca a iné) a vykonanie prijímacích skúšok. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Pedagogika – vychovávateľstvo (Bc.) – vedomosti z pedagogiky a psychológie v rozsahu stredoškolského učiva, všeobecný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho diania na  Slovensku. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra s garantom štúdia.Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Sociálna pedagogika (Mgr.) - predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v odboroch pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca (resp. sociálno-misijná práca), učiteľstvo akademických predmetov – pedagogika,  vychovávateľstvo, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika a vykonanie prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky vychádzajú z problémov sociálnej pedagogiky, sociológie výchovy, sociálnej patológie, pedagogiky, pedagogiky voľného času a príslušných legislatívnych noriem. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeň pre magisterské študijné programy Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika) – základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB s garantom štúdia. Prijímacie konanie pozostáva z dvoch súčastí – písomného testu a ústneho pohovoru. Písomný test je zameraný na overenie študijných predpokladov, v rámci ktorého sa zisťujú intelektové schopnosti uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad. Cieľom ústneho pohovoru je preverenie osobnostných predpokladov uchádzača pre zvolené štúdium. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov, môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení jednej alebo obidvoch súčastí prijímacích skúšok.

Predškolská pedagogika (Mgr.)podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia v  študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika – v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika štátnou skúškou. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho štúdia v  študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika – v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika štátnou skúškou. Cieľom prijímacej skúšky je overenie vedomostí uchádzača z jadra odboru, ktorý tvorí obsah povinných predmetov bakalárskeho štúdia. V prípade, že dekan rozhodne o nekonaní prijímacích skúšok, budú prijatí najúspešnejší uchádzači bakalárskeho štúdia. Poradie prijatých uchádzačov sa zostavuje na základe váženého študijného priemeru dosiahnutých študijných výsledkov. Do priemeru sa započítavajú aj výsledky štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho počtu uchádzačov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Sociálna práca (Bc.) – základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.  Obsah prijímacích skúšok stanovuje Katedra sociálnej práce PF UMB s garantom štúdia. Kritériá na prijatie sú schválené vedením fakulty. Poriadok prijímacieho konania a požiadavky na prijatie sú schvaľované orgánmi fakulty, univerzity -  každoročne  sa aktualizujú a dopĺňajú. Výber uchádzačov sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru budú tieto tematické okruhy: Preukázanie potrebných osobnostných predpokladov  a schopností  na vysokoškolské štúdium, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad.    

Sociálna práca (Mgr.) Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia sociálna práca alebo iného príbuzného odboru (pedagogika, psychológia, andragogika, sociológia a iné). Prijímacia skúška má formu písomnej  skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu Sociálna práca: Historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, Teória sociálnej práce, Metódy a metodika sociálnej práce, Sociálna politika, Sociálne zabezpečenie. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) - úplné stredné vzdelanie a znalosti z biblistiky a cirkevných dejín na základe predpísanej literatúry. V oblasti zručnosti sa hodnotia  komunikačné schopnosti uchádzača. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. V prípade nekonania prijímacích skúšok prijatí budú uchádzači s najlepšími priemernými výsledkami zo záverečného ročníka strednej školy.

Evanjelikálna teológia  (Mgr.) - Uchádzač sa musí preukázať dokumentmi o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe Evanjelikálna teológia a misia alebo v príbuznom teologickom študijnom programe. V komisionálnom prijímacom konaní sa bodovo hodnotia dosiahnuté študijné výsledky z predchádzajúceho vzdelania. Hodnotia sa vedomosti z evanjelikálnej teológie a misie. Z výsledkov prijímacieho konania sa zostavuje poradie, na základe ktorého sa na štúdium prijímajú uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.) – bakalársky stupeň v študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných  a výchovných predmetov. Uchádzač o štúdium absolvuje talentové skúšky: ovláda hru na hudobnom nástroji a sólový spev na úrovni II. cyklu ZUŠ (absolvent sólového spevu na ZUŠ má ovládať hru na hudobnom nástroji na úrovni 5. ročníka ZUŠ), hudobnú náuku na úrovni absolventa ZUŠ, má zdravý a vývojaschopný hlas, primerane rozvinuté hudobné schopnosti a vzťah k zvolenému povolaniu.

Učiteľstvo hudobného umenia (Mgr.) – magisterský stupeň v študijnom odbore  Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Podmienkou je úspešné absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP Hudobná výchova alebo iného ekvivalentného ŠP, vrátane úspešného vykonania kolokviálnej skúšky v danom alebo príbuznom ŠP, inštrumentálne zručnosti podľa požiadaviek povinných kurzov disciplíny Hudobný nástroj. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc.) – bakalársky stupeň v študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii s hudobnou výchovou. Uchádzač o štúdium absolvuje talentové skúšky: ovláda hru na hudobnom nástroji alebo sólový spev na úrovni II. cyklu ZUŠ, hudobnú náuku na úrovni absolventa ZUŠ, disponuje zdravým vývojaschopným hlasom, má primerane rozvinuté hudobné schopnosti, dokáže vytvoriť vlastný inštrumentálny sprievod k určenej jednoduchej melódii, má predpoklady a vzťah k zvolenému povolaniu. Uprednostnení budú uchádzači s praxou v hudobných súboroch, ovládajúci hru na ďalšom hudobnom nástroji, prejavujúci zručnosti improvizácie a kompozície.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Mgr.) – magisterský stupeň v študijnom odbore Učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii s hudobnou výchovou. Podmienkou je úspešné absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP školské hudobné súbory alebo iného ekvivalentného ŠP, úspešné obhájenie záverečnej práce a vykonanie bakalárskej kolokviálnej skúšky v danom, resp. príbuznom ŠP, inštrumentálne zručnosti podľa požiadaviek povinných kurzov disciplíny Hudobný nástroj. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pedagogiky (Bc.) -  predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra pedagogiky s garantom štúdia. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie  na prijatie sú schvaľované  orgánmi fakulty, univerzity a každoročne sa aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje : preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, preukázanie  stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky, psychológie v rozsahu stredoškolského učiva. Prezentácia jedného pedagogického diela podľa vlastného výberu.

Podmienkou prijatia na dvoj aprobačné učiteľské štúdium je  úspešné vykonanie prijímacích skúšok aj  z druhého aprobačného predmetu. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo pedagogiky (Mgr.) –  Predpokladom prijatia je úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa študijného programu učiteľstvo pedagogiky alebo bakalárskeho štúdia príbuzných odborov pedagogiky, predškolská a elementárna pedagogiky a vykonanie prijímacích skúšok. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra pedagogiky s garantom študijného programu. Poriadok prijímacieho konania, kritéria a požiadavky na prijatie  sú schvaľované  orgánmi fakulty, univerzity a každoročne sa aktualizujú. V prijímacej skúške sa sleduje: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, preukázanie  stanovenej kvality vedomostí z  oblasti pedagogiky v rozsahu  bakalárskeho štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo psychológie (Bc.)  - podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.. Uchádzači o štúdium musia preukázať vedomosti zo psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy. Výber sa realizuje na základe výsledkov písomného testu  a v zmysle Zásad prijímacieho konania.

Učiteľstvo psychológie (Mgr.) - podmienkou prijatia je ukončenie bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov – Psychológia  štátnou skúškou. Obsah prijímacích skúšok stanovuje katedra spolu s garantom ŠP.V prijímacom konaní sa sleduje preukázanie potrebných predpokladov a schopností na 2. stupeň VŠ štúdia, preukázanie vedomostí z oblasti psychológie – na úrovni Bc štúdia. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) -  úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou v kategórii A a B a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu, počas ktorého musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy: zo základov etiky, základov politológie a dejín filozofie. Uchádzači by mali zároveň preukázať aj základný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho života v Slovenskej republike. Bez prijímacích skúšok budú prijatí absolventi gymnázia so študijným priemerom maximálne 2,00 z koncoročného posledného  ročníka z predmetov: jeden cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra.

Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.) – ukončenie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou. Prijímacie skúšky formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok prijatí budú najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu (Bc.) – podmienkou prijatia na bakalárske štúdium programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu. V teste musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy s dôrazom na prehľad v oblasti základov politológie a práva, dejín filozofie a základov etiky, základov ekonómie, základov psychológie a sociológie, základov svetových a národných dejín. Uchádzači by mali zároveň preukázať aj základný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho života v Slovenskej republike.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc.) - štúdium je určené pre absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl s maturitou a stredných odborných škôl s maturitou.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii  (Mgr.) - splnenie podmienok pre ukončenie podmienok 1. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov špecializácia výtvarná výchova alebo v príbuznom odbore. Prezentácia portfólia za obdobie Bc. štúdia a ukážka bakalárskej práce. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Bc.) - štúdium je určené pre absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl s maturitou a stredných odborných škôl s maturitou. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie talentových prijímacích skúšok, kde uchádzač preukáže predpoklady pre kreativitu a výtvarný cit. Podmienkou prijatia na štúdium je tiež úspešné absolvovanie testu zo znalostí z oblasti výtvarného umenia a estetiky.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Mgr.) - splnenie podmienok pre ukončenie podmienok 1. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov špecializácia výtvarná výchova alebo v príbuznom odbore. Prezentácia portfólia za obdobie Bc. štúdia a ukážka bakalárskej práce.

 

Podmienky prijatia  3. stupňa štúdia
Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v príslušnom,  resp. príbuznom študijnom odbore. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. marci  2017.
Uchádzač na PhD. štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).
Súčasťou prihlášky je predbežný projekt zamerania budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej  a publikačnej činnosti.  

 Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

 • Andragogika: Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi vysokoškolského štúdia v odboroch a programoch: andragogika, pedagogika. Výnimočne psychológia, sociológia, personálny manažment, sociálna práca, resp. iných príbuzných odborov. V týchto prípadoch sa pri výbere uchádzačov zohľadňuje obsahové zameranie ich predchádzajúceho štúdia, vrátane témy diplomovej práce; kvalita a rozsah vedomostí z oblasti edukácie dospelých, prípadne ich vlastné praktické skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania dospelých.  Uchádzač sa prihlasuje na schválenú  vypísanú tému a ku schválenému školiteľovi. Súčasťou prihlášky je predbežný projekt zamerania budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej  a publikačnej činnosti. Obsah skúšky - metodológia vied o výchove, systematická andragogika, zvolená andragogická disciplína: profesijná, sociálna, kultúrna andragogika (podľa zvolenej témy), znalosť zvoleného svetového jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.
 • Didaktika hudobného umenia: podmienkou je úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia doma alebo v zahraničí v ŠO Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo v ŠO Hudobné umenie (hudobné umenie a hudobná veda). Obsahom prijímacieho pohovoru je zistenie predpokladov pre samostatnú vedecko-výskumnú prácu, rozhľadenosť v danom vednom odbore a v hudobnej kultúre. Uchádzač vypracuje a prezentuje: projekt výskumu na tému dizertačnej práce, preukáže odborné vedomosti a znalosti so zameraním na zvolený odbor, súvisiace s témou DP. Súčasťou skúšky je prezentácia úrovne ovládania svetového jazyka.
 • Pedagogika: na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi vysokoškolského štúdia v odboroch a programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, sociálna práca, učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky, pedagogika voľného času, vychovávateľstvo. Uchádzač sa prihlasuje na schválenú  vypísanú tému a ku schválenému školiteľovi. Súčasťou prihlášky je predbežný projekt zamerania budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej  a publikačnej činnosti. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá sa koná pred najmenej trojčlennou komisiou, menovanou dekanom fakulty na návrh predsedu odborovej komisie. Obsahom prijímacej skúšky sú: metodológia vied o výchove, všeobecná pedagogika, zvolená pedagogická disciplína (podľa zvolenej témy), znalosť zvoleného svetového jazyka, ktorá umožňuje  samostatné štúdium zahraničnej literatúry.
 • Predškolská a elementárna pedagogika: úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušných magisterských študijných programoch: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika, výnimočne v príbuzných odboroch: Pedagogika, Sociálna pedagogika, Špeciálna pedagogika, Pedagogika voľného času, Učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov, resp. Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, resp. mladšieho školského veku. Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu vypísanú tému a ku konkrétnemu školiteľovi. Téma nesmie byť totožná s témou diplomovej práce uchádzača. Súčasťou prihlášky je predbežný projekt výskumného riešenia problému budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej obsahom sú vedomosti z oblastí: elementárna, resp. predškolská pedagogika (podľa zvolenej témy práce), pedagogická psychológia, odborová didaktika so zameraním na elementárnu alebo predškolskú edukáciu, resp. čiastková pedagogická disciplína (podľa zvolenej témy práce), predpoklady štúdia vo zvolenom cudzom jazyku umožňujúce samostatné štúdium zahraničnej literatúry, resp. právoplatný doklad o vykonaní štátnej skúšky z cudzieho (svetového) jazyka.
 • Teológia: na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi magisterského vysokoškolského štúdia v odbore Teológia alebo príbuzného odboru. Uchádzač sa prihlasuje na schválenú tému a ku schválenému školiteľovi. Súčasťou prihlášky je predbežný zámerový projekt budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá sa koná pred najmenej trojčlennou komisiou vymenovanou dekanom fakulty na návrh predsedu odborovej komisie. Obsahom prijímacej skúšky sú disciplíny: biblická teológia, ekumenika, základná znalosť nemčiny a angličtiny, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry, resp. právoplatný doklad o vykonaní štátnej  skúšky z príslušného jazyka.
 • Sociálna práca: prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce. Od uchádzačov sa vyžaduje súborný prehľad zo sociálnej politiky, teórie a metodiky sociálnej práce a metodológie vied o spoločnosti. a preukázanie predpokladov štúdia vo zvolenom cudzom jazyku umožňujúce samostatné štúdium zahraničnej literatúry, resp. právoplatný doklad o vykonaní štátnej skúšky z cudzieho (svetového) jazyka. Pre pohovory na doktorandské štúdium sa nevypisuje žiadna povinná literatúra ani tézy, naopak sleduje sa samostatnosť, iniciatíva a usilovnosť uchádzača v príprave, jeho odborný rozhľad, spôsob uvažovania o probléme, nápaditosť pri odpovediach a návrhoch na výskum a pod. Preferuje sa schopnosť študovať zahraničné pramene, koncepčnosť myslenia, znalosť protikladných teórií, spôsobilosť odborne polemizovať o probléme, systémový a dialektický prístup a pod.

 

Uplatnenie absolventov 1. a 2. stupňa štúdia

Andragogika  (Bc.) –  absolventi odboru Andragogika (1. stupeň) ovládajú základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia aplikovať základné poznatky psychologických a sociálnych vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosť organizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.

Andragogika (Mgr.)  - absolvent 2. stupňa odboru ANDRAGOGIKA sa uplatní ako: koncepčný pracovník v oblasti vzdelávania dospelých, manažér vzdelávania dospelých, poradca v oblasti sociálnej, kultúrnej a profesijnej, sociálny andragóg, kultúrno – výchovný pracovník, kvalifikovaný odborník pre rozvoj ľudských zdrojov – personálny manažér.

Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)  - absolvent študijného programu Pedagogika (bakalársky stupeň) je spôsobilý vykonávať tieto profesie: Pedagóg (vychovávateľ, pedagóg voľného času) – ovláda problematiku edukácie detí a mládeže v oblasti výchovy mimo vyučovania. Realizuje voľnočasové (záujmové) aktivity s deťmi a mládežou v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, penitenciárnych zariadeniach a v ďalších inštitúciách.

Sociálna pedagogika (Mgr.) - absolventi študijného programu dokážu vykonávať samostatne vedecké práce v základnom i aplikovanom výskume,  v sociálno-výchovnej oblasti, práce vo verejnej správe. Ďalej môžu pracovať v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako profesionálni sociálni pedagógovia v materských, základných a stredných školách, v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v špeciálnych výchovných zariadeniach, v školských internátoch a pod. Ďalej môžu pôsobiť v probačnej a mediačnej službe,  v penitenciárnych zariadeniach, ako  aj poradensko-výchovní, výskumní a riadiaci pracovníci v iných preventívnych a sociálno-výchovných inštitúciách. V zmysle zákona  NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách môžu pôsobiť v poradenskej činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Absolventi magisterského štúdia sociálnej  pedagogiky a pedagogiky môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore pedagogika (PhD.), ktoré má na Pedagogickej fakulte UMB najdlhšiu históriu.

Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) (bakalársky stupeň pre magisterské študijné programy Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika) - absolvent/ka študijného programu je spôsobilý/á vykonávať profesiu: učiteľ/ka materskej školy, vychovávateľ/ka v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby detí a centrá voľného času), asistent/ka učiteľa. Úspešné ukončenie tohto stupňa štúdia dáva možnosť absolventovi na základe splnených podmienok pre prijatie pokračovať v druhom (magisterskom) stupni vysokoškolského štúdia odboru Predškolská a elementárna pedagogika: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie alebo Predškolská pedagogika.

Predškolská pedagogika  (Mgr.)  - absolvent/ka študijného programu je spôsobilý/á vykonávať  profesiu: na úrovni preprimárneho vzdelávania v materských školách a v zariadeniach pre deti predškolského veku, metodika pre oblasť preprimárneho  vzdelávania, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku, pracovníka  v sektore vzdelávania detí s kultúrnym hendikepom, výskumného pracovníka pre oblasť preprimárneho vzdelávania  pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) - absolvent/ka študijného programu  je spôsobilý/á  vykonávať profesiu: učiteľa na úrovni primárneho vzdelávania,  metodika pre oblasť primárneho vzdelávania,  špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku, pracovníka v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.

Sociálna práca (Bc.) - absolvent študijného odboru sociálna práca na bakalárskej úrovni štúdia podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny je asistentom sociálnej práce, ktorý sa môže uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu,   v oblasti verejnej správy a tretieho sektora. Absolvent bakalárskeho štúdia odboru sociálna práca – asistent sociálnej práce môže získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej a metodickej činnosti.

Sociálna práca (Mgr.) – absolvent študijného odboru sociálna práca na magisterskej úrovni štúdia podľa zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny je sociálnym pracovníkom, ktorý sa môže uplatniť na úrovni štátnej správy hlavne v rezortoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu,  verejnej správy, tretieho sektora, ale aj v podnikateľskej sfére zameranej do sociálnej práce, v riadiacej a manažérskej funkcii. Absolvent magisterského štúdia odboru sociálna práca – sociálny pracovník môže získanú odbornosť v uvedených oblastiach uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, výskumnej a vedeckej činnosti. Uplatnenie a profil absolventa je v súlade s opisom študijného odboru Sociálna práca.  

Evanjelikálna teológia a misia (Bc.) - absolvent sa uplatní v duchovenskej činnosti cirkevných zborov, v organizáciách, ktoré sú zamerané na  vzdelávanie, charitatívno-diakonickú, misijnú činnosť a v službách cirkví a neštátnych organizácií, kde sa vyžaduje stupeň vzdelania bakalár, ako napr.: misijné pracoviska cirkví, kresťanské detské kluby, zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - nocľahárne, útulky, domov na pol ceste, nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu, zariadenia núdzového bývania, zariadenia podporovaného bývania, zariadenia sociálnych služieb, práca s mládežou, denné centrá pre seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť.

Evanjelikálna teológia  (Mgr.) - absolvent sa uplatní najmä v činnosti cirkevných zborov a paracirkevných organizácií na pozíciách, kde sa vyžaduje samostatnosť a tvorivá invencia. Ďalej môže nájsť uplatnenie vo vzdelávacích, misijných a sociálnych ustanovizniach ako aj v rozličných formách voľnočasových aktivít organizovaných štátom, verejnými službami, cirkvami a neštátnymi organizáciami, kde sa vyžaduje stupeň vzdelávania magister, ako napr.: misijné pracoviska cirkví, kresťanské detské kluby, práca s mládežou, kluby seniorov, rómska misia, ekumenická činnosť, kresťanské vydavateľstvá a biblické spoločnosti, kresťanské diakonické a charitatívne inštitúcie, evanjelizačné strediská, kresťanské rozhlasové a televízne vysielanie, kresťanská mediálna činnosť.

Učiteľstvo hudobného umenia (Bc.) – absolvent je kompetentný pôsobiť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, je predovšetkým pripravený úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu a stať sa učiteľom hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Učiteľstvo hudobného umenia (Mgr.) – absolvent magisterského štúdia získa kvalifikáciu, ktorá ho oprávňuje vyučovať hudobnú výchovu v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania, na školách s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy, estetickú výchovu na SŠ, stretnutia s umením na art-gymnáziách, hudobnú výchovu s metodikou na PaSA, hudobnú náuku na ZUŠ.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc.) – absolvent tohto štúdia je schopný na primeranej odbornej a pedagogickej úrovni viesť rôzne hudobné súbory, je kompetentný pôsobiť ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť, ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný animátor voľného času. Predovšetkým však je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať a získať úplné kompetencie v ŠP školské hudobné súbory.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Mgr.) - absolvent je kompetentný na základe odborných, pedagogicko-psychologických, manažérskych schopností a integrovaných zručností viesť detské i mládežnícke, školské i mimoškolské, záujmové, inštitucionalizované i neinštitucionalizované) hudobné súbory.

Učiteľstvo pedagogiky (Bc.) - absolvent študijného odboru  učiteľstvo pedagogiky je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného    učiteľa resp. asistenta učiteľa pedagogiky na vyššom sekundárnom stupni škôl, ako aj    príbuzných  predmetov  s výchovným zameraním (napr. rodinná výchova). Získava spôsobilosť  pedagogického pracovníka na mimoškolskú  činnosť detí a mládeže, Môže  sa uplatniť aj ako školský administratívno-metodický pracovník a špecializovaný pracovník štátnej správy a miestnej samosprávy  v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Je schopný vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti  pedagogických služieb.

Učiteľstvo pedagogiky (Mgr.) - absolvent 2. stupňa  študijného odboru učiteľstvo pedagogiky  je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa pedagogiky na vyššom sekundárnom stupni škôl, ako aj učiteľa  príbuzných  predmetov  s výchovným zameraním (napr. rodinná výchova). Je orientovaný v odbore pedagogika, vie analyzovať otázky výchovy a vzdelávania v širokých súvislostiach, má osvojenú informačnú gramotnosť. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti  (projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických a študijných materiálov pre výučbu pedagogiky. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a vo výchove mimo vyučovania  a je spôsobilý realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Učiteľstvo psychológie (Bc.) - absolvent študijného programu učiteľstva psychológie – Bc. je osobnosť, pripravená kompetentne vykonávať suportívne pedagogické činnosti na základných a stredných školách, napr. asistent učiteľa, pomocný učiteľ, pomocný lektor vo výchove mimo vyučovania, resp. pracovník v oblasti výchovy mimo vyučovania, asistent pri koordinovaní preventívnych aktivít na školách. Môže pôsobiť ako asistent na špecializovaných pracoviskách v rezorte školstva,  ako sú metodické centrá, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrá voľného času a pod. Môže sa uplatniť v štátnych zariadeniach mimo rezort školstva resp. v rámci tretieho sektoru, ako napr. resocializačné zariadenia, preventívne a liečebné zariadenia pre mládež. Je spôsobilý vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, sociálnu tvorivosť a prosociálnosť. Ďalej je spôsobilý realizovať osvetovú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a psychohygieny. Je pripravený efektívne komunikovať s deťmi i dospelými. Je pripravený na ďalšie rozvíjanie svojej osobnosti v magisterskom štúdiu

Učiteľstvo psychológie (Mgr.) - absolvent  študijného odboru učiteľstva akademických predmetov, študijný program psychológia je osobnosť pripravená kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu učiteľa SŠ a VŠ, vyučovať psychologické disciplíny, ktoré sú v obsahu štúdia strednej a vysokej školy. Uplatňuje sa ako metodik  na metodických centrách,  centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v školskej inšpekcii atď. Môže na škole pôsobiť ako kvalifikovaný výchovný poradca, pracovník v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) –  Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy bude spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva etickej výchovy. Je schopný vykonávať profesiu asistenta učiteľa, animátora (lektora) voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy, asistenta na rozličných špecializovaných pracoviskách v oblasti školstva. Môže sa uplatniť aj v rôznych oblastiach verejného i súkromného sektora, v oblasti sociálnych služieb, neziskových organizácií a pod. Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy si osvojil základné historické a teoretické poznatky z oblasti etickej výchovy, chápe ich a dokáže aplikovať na konkrétne každodenné situácie. Získal základné poznatky filozofických, psychologických a pedagogických kontextov etickej výchovy, pozná tradície, kultúru a hodnotový systém vlastnej krajiny a špecifiká jej jednotlivých regiónov. Ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania. Je schopný sústavne sa vzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou.

Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.) - absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy získa profesijné spôsobilosti na výkon učiteľskej profesie predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vysokej školy. Je spôsobilý pre pedagogickú činnosť aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít, v rozličných oblastiach edukácie vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti sociálnych služieb, neziskového sektora a pod. Získa spôsobilosti pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (odborová didaktika). Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy si osvojil teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z pedagogiky, psychológie a etiky, ktoré vie uplatniť v tvorbe, realizácií a evalvácií výchovno-vzdelávacích programov etickej výchovy, zameraných na rozvoj etických, personálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov. Pozná aktuálne problémy a trendy vzdelávania vo svete a využíva ich vo svojich edukačných postupoch. Má poznatky o širších teoretických súvislostiach etickej výchovy a ich dopade na spoločenský vývoj. Pozná tradície, kultúru a hodnotový systém svojho civilizačného okruhu, dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a vzťahoch a vie aplikovať interkultúrny prístup v edukačnom procese. Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy je spôsobilý projektovať u žiakov rozvoj sociálno-etických vedomosti, zručnosti, postojov, hodnôt a osobnostných prosociálnych vlastností a správania. Je spôsobilý uplatňovať pedagogickú metodológiu pri realizovaní rôznych výskumov. Je schopný vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, prosociálne konanie, sociálnu tvorivosť a vie vhodne prepájať a aplikovať etické východiská s rôznymi oblasťami praktického života.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu (Bc.) – absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu je spôsobilý/á pracovať v rozličných zariadeniach pre mimoškolské aktivity detí i mládeže a v inštitúciách poskytujúcich podmienky pre prežívanie voľného času dospelých, je spôsobilý viesť rôzne záujmové útvary žiakov, študentov a dospelých, teda vykonávať kvalifikovaného animátora voľného času, je spôsobilý/á svoje odborné zručnosti a vedomosti, ako aj praktické schopnosti využívať v oblasti plánovania a uskutočňovania edukačného procesu, najmä záujmových a voľnočasových aktivít, ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania, je spôsobilý pracovať ako asistent/ka učiteľa, spôsobilý/á pracovať v rozličných oblastiach štátnej a verejnej správy ako odborný referent, pracovať v oblasti sociálnych služieb, v oblasti tretieho sektora a pod., rovnako je spôsobilý/á pokračovať v magisterskom stupni štúdia v rovnakom, prípadne príbuznom, odbore.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc.) - absolvent ŠP  je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. st. vysokoškolského vzdelávania daného odboru.  Absolvent 1. stupňa (Bc.) sa môže uplatniť ako: pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa v predmete výtvarná výchova – suportívne pedagogické činnosti v oblasti výtvarnej výchovy, animátor (lektor) v centrách voľného času v oblasti výtvarnej výchovy,lektor, animátor v galériách v rámci galerijnej edukácie, výtvarných dielňach a kluboch,pracovník v štátnej a verejnej správe pre oblasť kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania,pracovník v oblasti public relation.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Mgr.) - absolvent 2. stupňa (Mgr.) sa môže uplatniť ako: učiteľ výtvarnej výchovy v ročníkoch 1.- 12. základných a stredných škôl; učiteľ schopný odborného vedenia vyučovacieho procesu na alternatívnych a experimentálnych školách; učiteľ vo výtvarných odboroch ZUŠ; pracovník schopný vykonávať metodicko-odbornú činnosť v oblasti výtvarnej výchovy; špecializovaný pracovník pre prácu v kultúrnych inštitúciách, hlavne galériách (ako galerijný pedagóg, galerijný animátor, lektor, pracovník vo sfére public relations); pracovník v zariadeniach pre voľný čas ( animátor voľného času, výtvarné krúžky, kluby); špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Bc.) -  absolvent 1. stupňa (Bc.) sa môže uplatniť ako:  animátor (lektor) v centrách voľného času v oblasti výtvarnej výchovy,  lektor, animátor v galériách v rámci galerijnej edukácie, výtvarných dielňach a kluboch, pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa v predmete výtvarná výchova – suportívne pedagogické činnosti v oblasti výtvarnej výchovy,pracovník v oblasti public relation, pracovník v štátnej a verejnej správe pre oblasť kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, v neštátnych ziskových a neziskových organizáciách – občianskych združeniach, obecne-prospešné spoločnosti, nadácie, reklamných firmách ako pomocný technik.

Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové (Mgr.) - absolvent 2. stupňa (Mgr.) sa môže uplatniť ako: učiteľ výtvarnej výchovy v ročníkoch 1.- 12. základných a stredných škôl; učiteľ schopný odborného vedenia vyučovacieho procesu na alternatívnych a experimentálnych školách; učiteľ vo výtvarných odboroch ZUŠ; pracovník schopný vykonávať metodicko-odbornú činnosť v oblasti výtvarnej výchovy; špecializovaný pracovník pre prácu v kultúrnych inštitúciách, hlavne galériách (ako galerijný pedagóg, galerijný animátor, lektor, pracovník vo sfére public relations); pracovník v zariadeniach pre voľný čas (animátor voľného času, výtvarné krúžky, kluby); špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, pracovník v oblasti public relation, pracovník v štátnej a verejnej správe pre oblasť kultúry, miestnej samosprávy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, v neštátnych ziskových a neziskových organizáciách – občianskych združeniach, obecne-prospešné spoločnosti, nadácie, reklamných firmách ako technik, projektant.

 

Uplatnenie absolventov 3. stupňa štúdia

Andragogika (PhD.) – absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru andragogika ovládajú vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti andragogiky s orientáciou napr. na oblasť profesijnej andragogiky, sociálnej andragogiky, kultúrnej andragogiky. Sú schopní spracovať a prezentovať výsledky svojho vedeckého skúmania, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ.

Pedagogika (PhD.) - absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a  koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti vied o výchove, koncepčné práce v oblasti sociálno-výchovných služieb. Je schopný pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných, stredných a vysokých škôl a ďalších výchovných, edukačných a sociálno-výchovných ustanovizní, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ.

Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.) - absolvent/ka je spôsobilý/á vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a edukácie, pôsobiť ako vysokoškolský učiteľ. Je spôsobilý/á pôsobiť aj vo vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov materských a základných škôl.

Didaktika hudobného umenia (PhD.) – absolvent je spôsobilý vyučovať disciplíny z oblasti hudobnej pedagogiky a hudobnej edukácie na stredných umeleckých a vysokých školách, špeciálne ako odborový didaktik – učiteľ na fakultách pripravujúcich učiteľov. Úspešne sa uplatňuje ako výskumný a metodický pracovník v rezortných pracoviskách, ako organizačný a koncepčný pracovník v štátnej a verejnej správe. Je schopný vykonávať profesionálnu prácu so 6. a 7. stupňom vzdelania podľa ISCED.

Teológia (PhD.) – absolvent doktorandského štúdia je spôsobilý vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru založeného na odbornej exegéze Biblie. Je pripravený na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môže vyučovať teologické predmety na univerzitnej úrovni a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumie problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a je spôsobilý vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery má široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a je schopný citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.

Sociálna práca (PhD.) absolvent doktorandského študijného programu sociálna práca je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú činnosť s orientáciou na riešenie makro i mikro sociálnych problémov v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je v oblasti vedy, výskumu, strategickej, koncepčnej, programovej a projektovej činnosti. Je pripravený aj pre pôsobenie v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Obsahové zameranie jednotlivých disciplín tvoriacich nosné témy jadra vedomostí študijného programu sociálna práca korešponduje s vymedzením odborného profilu absolventa tohto študijného programu v zmysle jeho opisu, ktorý je uvedený v rámci sústavy študijných odborov, ako aj kontinuálne zisťovanými potrebami sociálnej praxe. Uplatnenie absolventov študijných programov sociálnej práce na UMB je zisťované viacerými nástrojmi. V prípade doktorandského študijného programu to bude najmä stálym kontaktom s absolventmi.

 

Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami 

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., tel.: 048/446 4755, e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

Koordinátor kreditového štúdia na PF UMB

Mgr. Milan Filip, PhD., tel.: 048/446 4618,  e-mail: milan.filip@umb.sk

Kontaktný formulár

=