print

Možnosti štúdia 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB

 Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, www.pdf.umb.sk

 Tel.: 048/4464- 263, 248, 264, 267

 Študijné oddelenie – fax: 048/446 4444,  e-mail: andrea.fudorova@umb.sk

 

 Akreditovaný bakalársky študijný program 

7701 Psychológia (Bc.)  denná forma štúdia

(Schválené dodatočné prijímacie konanie v AS PF UMB dňa 30. mája 2017 z dôvodu novopriznaných práv na študijný program Psychológia Bc. pre PF UMB Banská Bystrica).

Termín  podania prihlášky do :  31. júla 2017
 
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €  (len v prípade podania písomnej formy prihlášky)
Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB -
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 32 €, zároveň ju zašle i v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica.

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 7033

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
uchádzači SR – rodné číslo bez lomítka, zahraniční uchádzači – dátum narodenia vo formáte DDMMRR (vzor - 120462)
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

                                            

       Akreditovaný študijný program ponúkaný fakultou v akademickom roku 2017/2018

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň  štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

PF

psychológia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

25

 

Všeobecné informácie  o prijímacom konaní 

 V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky).

 

Prijímacia skúška:

Psychológia (Bc.) pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu Psychológia a Biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni, posúdenia všeobecných rozumových schopností, t. j. riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov je zabezpečený dôsledne anonymne, s  použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia sa ku kódom priradia mená uchádzačov.

 

Uplatnenie absolventa:

Psychológia (Bc.) absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia (Bc.) je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť, pripravená kompetentne vykonávať suportívne psychologické činnosti asistenta zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných.

Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami 

 doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., tel.: 048/446 4755, e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

 

 Koordinátor kreditového štúdia na PF UMB

 Mgr. Milan Filip, PhD., tel.: 048/446 4618,  e-mail: milan.filip@umb.sk

 

 Doklady, ktoré je potrebné doložiť k prihláške na prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018

Bc. štúdium:

    • prefotené vysvedčenia z 1. – 4. ročníka (ak nie sú potvrdené školou priamo v prihláške)
    • overené maturitné vysvedčenie (študenti, ktorí maturujú v tomto školskom roku odovzdajú maturitné vysvedčenia do určeného termínu, alebo na prezentácii pri prijímacích skúškach)
    • doklad o zaplatení za prihlášku
    • životopis
    • v prípade, že v prihláške sa nenachádzajú  údaje o rodičoch (meno a priezvisko, rodné priezvisko) musíte doložiť fotokópiu rodného listu

LEKÁRSKE POTVRDENIE NIE JE POTREBNÉ DOKLADAŤ!!!!

 

Kontaktný formulár

=